Відповідальність за боргами спадкодавця

Відповідальність за боргами спадкодавця

Відповідальність за боргами спадкодавця

Спадщина складається із сукупності прав і обов’язків спад­кодавця, що переходять до спадкоємців, як одне ціле та становлять спадковий актив. Акт прийняття спадщини являє собою односторон­ній правочин та носить універсальний характер.

Прийняття спадщи­ни розповсюджується на все спадкове майно, яким би воно не було, в чому б воно не виражалося і де б воно не знаходилося.

Але не всі права та обв’язки, які належали спадкодавцеві за життя, здатні за своєю природою переходити до інших осіб.

Так згідно ст. 1219 ЦК України, не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця.

Приймаючи спадщину, спадкоємець може навіть і не передбача­ти, що саме входить до складу спадщини.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Чи має право кредитор вимагати виплатити разом з сумою кредиту усі відсотки, штрафи і пеню, що були нараховані? Що робити, щоб не сплачувати борги за спадщиною? Коли саме у спадкоємця виникає зобов’язання платити за боргами спадкодавця?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Боргові зобов’язання у складі спадщини

В спадкову масу може вхо­дити крім квартири, машини, банківського рахунку, також боргові зобов’язання, які прийняв на себе спадкодавець перед фізичними або юридичними особами-кредиторами.

Відповідно до ч. 2 ст. 1282 ЦК України вимоги кредиторів спад­коємці зобов’язані задовільніти шляхом одноразового платежу, якщо домовленіс­тю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.

Згідно з законодавством, вимоги кредитора до спадкоємців підлягають задо­воленню раніше, ніж видається свідоцтво про право на спадщину, про що додатково свідчить положення статті 64 Закону України «Про нотаріат».

Задоволення претензій кредитора здійснюється ще до прийняття спадщини одним чи всіма спадкоємцями або до видачі територіальній громаді свідоцтва про право на спадщину.

Варто зауважити, що з часу відкриття спадщини до її прийнят­тя спадкоємцями спадкову масу прийнято називати «лежачою спад­щиною».

Існує думка, що «лежача спадщина» не може належати спадкоємцям, оскільки у момент відкриття спадщини у них виникає лише право на прийняття спадщини, а не право на спадщину.

У ч. 5 ст. 1268 ЦК України зазначено, що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкрит­тя спадщини.

Зазначене положення спрямоване на усунення неви­значеності в суб’єкті права власності на спадкове майно у період часу від моменту відкриття спадщини до її фактичного прийняття.

Наприклад, якщо спадщина потребує охорони, на спадкоємців може бути покладений обов’язок щодо сплати можливих витрат з охорони спадкового майна.

Також положення ч. 5 ст. 1268 ЦК України має важливе значення для охорони законних прав спадкоємців, оскільки у разі прийняття ними спадщини, вони набувають право не лише на майно, що виявилося в наявності на момент прийняття спадщи­ни, а й на майно, що було в наявності на момент її відкриття.

Вважаємо, що у момент смерті спадкодавця спадщина тіль­ки відкривається для спадкоємців, цей момент представляє лише першу стадію спадкового правонаступництва та далеко не завжди з цим моментом пов’язаний перехід спадщини до спадкоємців.

Закликання до спадкування в силу смерті спадкодавця та родинних зв’язків з ним не є підставою для пред’явлення вимоги кредитором спадкодавця, тому що у день смерті спадкодавця відбувається тільки відкриття спадщини.

Банківський кредит у складі спадщини

Розглянемо приклад, коли в спадкову масу може дістатися бан­ківський кредит.

Згідно з законодавством зобов’язання з погашення кредиту переходять до спадкоємців у повному обсязі, у разі при­йняття ними спадщини та успадковується, так само як і будь-яке майно.

Спадкоємцям які приймають спадщину часто радять платити за кредитом з перших днів після смерті боржника-спадкодавця, ніби­то щоб не було прострочення і штрафів.

Також в більшості випадків банки зобов’язують спадкоємців, які отримали спадщину, платити по кредитах за повною програмою: з усіма відсотками, штрафами та пенею.

Але кредитор має право вимагати від спадкоємців виплати кредиту, а от відсотків і штрафів, які були нараховані за прострочен­ня кредиту не має право.

Вважаємо, що у день смерті спадкодавця відбувається тіль­ки відкриття спадщини та протягом встановлених строків для при­йняття спадщини спадкоємці можуть подавати заяви про прийнят­тя спадщини.

Погашення боргів, переданих у спадщину

Після спливу строків для прийняття спадщини вони вступають в права спадкування, і тільки після цього у них виникає зобов’язання платити за боргами спадкодавця.

З моменту смерті боржника-спадкодавця до моменту вступу спадкоємця в права спад­щини, спадкоємці фактично не мають зобов’язань по цьому боргу, а значить, зобов’язані погасити тільки платежі, зафіксовані на день смерті спадкодавця.

У нормі ч. 2 ст.1281 ЦК України вжито дієслово «пред’являються», а не словосполучення «борги по­гашаються».

Правовий зміст претензії в цьому конкретному випадку не регламентований законом, а залежить від дій спадкоємців.

З цьо­го слідує, що можливі різні варіанти поведінки суб’єктів спадкових правовідносин.

Наприклад, у разі коли спадкоємці прийняли спад­щину і згодні платити, банк може запропонувати їм переоформити кредитний договір шляхом підписання додаткової угоди про пере­ведення боргу на спадкоємця.

Таке правонаступництво допустиме згідно зі ст. 528 ЦК України, оскільки обов’язки успадковуються в тому стані, якими вони були при житті спадкодавця з урахуванням строку для прийняття спадщини.

Коли спадкоємці протягом розумного строку не погасили бор­ги перед кредитором, у такому випадку вже можна вести мову про відповідальність спадкоємців, але уже як про відповідальність боржника.

У разі коли спадкоємці протягом розумного строку не погасили борги перед кредитором, до них можуть бути засто­совані міри цивільної відповідальності за невиконання грошового зобов’язання.

Питання з погашенням кредиту спадкоємцями може вирішу­ватися також наступним способом, якщо у померлого була стра­ховка життя, то, маючи її, спадкоємці можуть отримати виплату, і відшкодувати суму кредиту.

Якщо страховки не було, то повертати кредитний борг доведеться спадкоємцям померлого.

Вважаємо, що краще страхувати своє життя, якщо беруться великі кредити, якщо боржник помре, тоді інші члени сім’ї у разі чого будуть в змозі оплатити його.

Згідно ст. 1298 ЦК України свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після спливу шести місяців з часу відкрит­тя спадщини.

По завершенні цього строку спадкоємці вступають у права спадщини, і тільки після цього у них з’являється обов’язок платити по боргах померлого.

Спадкоємці не зобов’язані погашати борги померлого з перших днів після його смерті, а тільки з момен­ту вступу в права спадщини, тобто через шість місяців.

Відмова під погашення спадкових боргів

Якщо ж спадкоємці померлого не бажають гасити кредитний борг, або визнавати його, банк після вступу спадкоємців в права спадкування вдається до звичайних процедур по роботі з боржника­ми, наприклад, звертає стягнення на заставу, якщо така була.

Якщо ж спадкоємці не бажають приймати спадщину обтяжену кредитним боргом, вони мають право відмовитися від такого кредиту.

Але згід­но з законодавством доведеться відмовлятися не тільки від кредиту, або іншого боргу, а й від усієї спадщини в цілому.

Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням (ч. 2 ст. 1268 ЦК України).

Якщо спадкодавець у заповіті визначив особу виконавця запові­ту, кредитор може пред’явити вимоги до виконавця заповіту, не че­каючи прийняття спадщини спадкоємцями.

До прийняття спадщи­ни спадкоємцями, кредитор свої претензії подає у письмовій формі нотаріусу за місцем відкриття спадщини; незалежно від строку на­стання права на пред’явлення вимог.

Про одержання претензії нота­ріус має повідомити спадкоємців та виконавця заповіту.

У 4.2 ст. 1281 ЦК України зазначено, що кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався про від­криття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийня­ли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.

Строк для пред’явлення кредитором вимог з погашення боргів

Для пред’явлення кредиторами спадкодавця вимог до спадкоємців встановлено строк тривалістю у шість місяців, який обчислюється з дня, коли кредитор дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини.

Поряд з шести­місячним строком для пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців, також є строк в один рік.

Такий строк обчислюється від дня настання строку вимоги.

Цей строк застосовується тоді, коли кредитор не знав і не міг знати про відкриття спадщини.

Строк для пред’явлення претензії в тому разі, коли кредитор не знав і не міг знати про відкриття спадщини (до одного року), пе­рекриває строк для прийняття спадщини (шість місяців).

Зазначене свідчить, що спадкоємці будуть відповідати за борги спадкодавця протягом шести місяців після прийняття спадщини, тобто успад­ковуватимуть разом із правами спадкодавця також його обов’язки у невизначеному розмірі, але за загальним правилом, їх розмір має знаходитись у межах отриманої спадщини.

Доцільним є покладання обов’язку щодо обов’язкового відкрит­тя спадщини та зобов’язання спадкоємців не здійснювати цивільних правочинів щодо відчуження майна спадкодавця протягом строку можливого звернення кредиторів.

З метою забезпечення інтересів кредиторів та запобігання випадків ухилення спадкоємців від ви­конання цивільно-правових обов’язків, закон зобов’язує спадкоєм­ців повідомити кредитора-спадкодавця про відкриття спадщини, якщо звичайно, вони знали про боргові обтяження спадкодавця (ч. 1 ст. 1281 ЦК України).

Також аналогічний обов’язок покладений і на виконавця заповіту (ч.1 ст. 1290 ЦК України).

Приховання фак­ту смерті спадкодавця від кредитора може привести до відкладення строків пред’явлення вимог до спадкоємців, а також до пред’явлення додаткових вимог кредитора щодо відшкодування йому витрат, пов’язаних із тривалим невиконанням боргових зобов’язань.

Приховання факту смерті спадкодавця від кредитора, може бути підставою для продовження строку для пред’явлення кредиторами вимог до спадкоємців.

Кредитор спадкодавця який не пред’явив ви­моги до спадкоємців, що прийняли спадщину у строки, встановлені ст. 1281 ЦК України позбавляється права вимоги.

Стягнення заборгованості в судовому порядку

Якщо у померлого боржника кілька спадкоємців, які погодилися прийняти спадщину за заповітом або за законом, то вони будуть не­сти солідарну відповідальність за його борги.

Це означає, що банк, вимагаючи виконання боргових зобов’язань, має право звернутися до суду з позовною заявою і вказати всіх спадкоємців в якості відпо­відачів за позовом.

При цьому відповідати буде кожен в повному об­сязі, тобто навіть якщо весь борг погасить один зі спадкоємців, він має право стягнути з інших спадкоємців сплачене (за винятком своєї частки боргу) в порядку регресу.

Заборгованість померлого спадкодавця може бути стягнуто зі спадкоємців, які прийняли спадщину, в судовому порядку.

Терміни позовної давності за вимогами кредиторів спадкодавця продовжу­ють текти в тому ж порядку, що і до моменту відкриття спадщини.

Вимоги кредиторів можуть бути пред’явлені протягом решти тер­міну позовної давності, якщо цей термін почав текти до момен­ту відкриття спадщини.

За вимогами кредиторів про виконання зобов’язань спадкодавця, термін виконання яких настав після від­криття спадщини, терміни позовної давності обчислюються в за­гальному порядку.

Консультація адвоката по сімейним справам при відповідальності за боргами спадкодавця

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при відповідальності за боргами спадкодавця, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про відповідальність за боргами спадкодавця на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про відповідальність за боргами спадкодавця! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про відповідальність за боргами спадкодавця, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Чи має право кредитор вимагати виплатити разом з сумою кредиту усі відсотки, штрафи і пеню, що були нараховані?
Коли саме у спадкоємця виникає зобов’язання платити за боргами спадкодавця?
Що робити, щоб не сплачувати борги за спадщиною?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Відповідальність за боргами спадкодавця”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Відкриття спадщини;
 2. Усунення від права на спадкування;
 3. Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків;
 4. Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом;
 5. Форма, порядок складання, зміна та скасування заповіту;
 6. Коло спадкоємців за законом;
 7. Спадкування за правом представлення;
 8. Зміст заповіту померлого між спадкоємцями;
 9. Адвокатська діяльність при поновленні строку прийняття спадщини;
 10. Адвокат у процесі прийняття спадщини.
Оцените статью
АДВОКАТ
Відповідальність за боргами спадкодавця
Зміст заповіту померлого між спадкоємцями
Зміст заповіту померлого між спадкоємцями