Час та місце реєстрації шлюбу

Час та місце реєстрації шлюбу

Час та місце реєстрації шлюбу

Час та місце реєстрації шлюбу

Відповідно до ч.1 ст. 32 СК України шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстра­цію шлюбу.

Зазначений строк встановлюється для того, щоб переві­рити серйозність намірів осіб, які бажають взяти шлюб, а також слу­гує цілям попередження реєстрації легковажних шлюбів.

Крім того, в межах визначеного строку до органу РАЦС можуть поступити ві­домості про наявність перепон до реєстрації шлюбу між певними особами, при цьому тягар доказування існування таких перепон ле­жить на тих особах, які повідомили про них.

Реєстрація шлюбу при­значається з урахуванням побажань нареченого і нареченої на пев­ний день тижня з вказівкою на конкретний час реєстрації (п. 4.10 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Яка вартість реєстрації шлюбу у 2021 році? В якому випадку шлюб може бути зареєстрований у день подачі відповідної заяви? Чи може РАЦС відкласти дату реєстрації шлюбу за власним бажанням?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Поважні причини для скорочення строку реєстрації

Поважні причини для скорочення строку реєстрації

За наявності поважних причин керівник державного органу РАЦС може дозволити реєстрацію шлюбу до спливу місячного стро­ку.

СК України не містить переліку таких поважних причин, надаю­чи керівнику органу РАЦС приймати рішення щодо поважності або неповажності причин скорочення місячного строку, якими можуть бути, наприклад, термінове відрядження, переїзд на постійне місце проживання, необхідність у терміновому медичному обстеженні, лі­куванні тощо.

СК України також передбачає можливість реєстрації шлюбу безпосередньо в день подання заяви про реєстрацію шлюбу.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 32 СК України у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.

Отже, така реєстрація можлива лише за наявності особливих обставин, а саме — у разі вагітності нареченої, народжен­ня нею дитини, а також у випадку безпосередньої загрози для життя нареченої або нареченого внаслідок тяжкої хвороби, що підтверджу­ється відповідними документами.

Причини для відкладання реєстрації шлюбу

Причини для відкладання реєстрації шлюбу

СК України також встановлює, що реєстрація шлюбу може бути відкладена, що відбувається за рішенням керівника органу РАЦС.

Так, відповідно до ч. З ст. 32 СК України у випадку, якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу (наприклад, порушен­ня умови одношлюбності, добровільності, дієздатності, досягнення шлюбного віку), керівник державного органу реєстрації актів ци­вільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш як на три місяці.

Про таке рішення повинні бути повідомлені наречені, які на підставі статей 55 та 124 Конституції України, згідно з вимогами ЦПК України мають право оскаржити рішення державного органу РАЦС про таке відкладення до суду.

Аналогічна ситуація у випад­ку відмови державного органу РАЦС у скороченні часу реєстрації шлюбу, що є підставою для вирішення спірного питання в судовому порядку.

Місце проведення процедури реєстрації шлюбу

Місце проведення процедури реєстрації шлюбу

За загальним правилом, шлюб реєструється у приміщенні дер­жавного органу реєстрації актів цивільного стану, куди й було по­дано заяву про реєстрацію шлюбу.

За бажанням наречених реєстра­ція шлюбу відбувається урочисто.

Крім того, за заявою наречених реєстрація шлюбу може бути проведена у присутності запрошених (п. 4.14 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Разом з тим, п. 2 ч. 1 ст. 33 СК України, надає можливість наре­ченим за їх заявою зареєструвати шлюб за місцем їхнього проживан­ня, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до держав­ного органу реєстрації актів цивільного стану.

В такому випадку йдеться про виняткові обставини (наприклад, хвороба нареченого або нареченої тощо), які повинні бути підтверджені документально.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 СК України за заявою наречених ре­єстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до держав­ного органу реєстрації актів цивільного стану.

Умови щодо присутності наречених у місці реєстрації шлюбу

Умови щодо присутності наречених у місці реєстрації шлюбу

Відповідно до ч. 1 ст. 34 СК України присутність нареченого та нареченої в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою, адже шлюб – це особисто-правовий союз чоловіка і жінки.

Існування за­значеної норми є цілком виправданим, оскільки присутність обох на­речених при реєстрації дає можливість посадовій особі державного органу РАЦС зайвий раз переконатися у добровільності їх вступу до шлюбу і наявності взаємної згоди на це.

Попри наявність в СК України можливості подачі за­яви про реєстрацію шлюбу через представника (ст. 28 СК України), інститут представництва є недопустимим при безпосередній реє­страції шлюбу. Зазначений висновок випливає зі змісту ч. 2 ст. 34 СК України, яка має імперативний характер і чітко встанов­лює, що реєстрація шлюбу через представника не допускається.

Порушення правила щодо обов’язкової присутності нареченого та (або) нареченої при реєстрації шлюбу тягне визнання останнього неукладеним (ст. 48 СК України).

Вибір прізвища при реєстрації шлюбу

Вибір прізвища при реєстрації шлюбу

Вступ у шлюб породжує виникнення між подружжям особис­тих немайнових та майнових прав та обов’язків (ст. 21 СК України).

Одним із немайнових прав нареченого та нареченої є право на ви­бір прізвища при реєстрації шлюбу.

Оскільки прізвище, ім’я та по-батькові особи індивідуалізують її у суспільстві, тому фізичні особи здійснюють належні їм права та обов’язки, іменуючись пев­ним прізвищем, ім’ям та по-батькові (ст. 28 ЦК України).

Стаття 35 СК України надає можливість нареченим або обрати прізвище одно­го з них, як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватися до­шлюбними прізвищами.

Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої, тобто прізвище подружжя в тако­му випадку є подвійним.

У випадку, якщо і наречений, і наречена обоє бажають мати подвійне прізвище, то питання стосовно того, з якого прізвища буде починатися їх спільне прізвище подружжя ви­рішується нареченим та нареченою за взаємною згодою (ч. 2 ст. 35 СК України).

Закон чітко встановлює, що наречений, наречена можуть при­єднати до свого прізвища прізвище іншого нареченого, нареченої.

Водночас з цього правила є виняток, встановлений п. 2 ч. 2 ст. 35 СК України, відповідно до якої складення більш двох прізвищ до­пускається лише у тому випадку, якщо це випливає із звичаю на­ціональної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

Отже, складення понад два прізвища не допускається, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належить на­речена і (або) наречений.

Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нарече­ного вже є подвійним, вона, він, має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого (ч. З ст. 35 СК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 36 СК України шлюб є підставою для ви­никнення прав та обов’язків подружжя.

З моменту державної реєстрації шлюбу відбувається зміна сімей­ного стану фізичної особи, яка не впливає на загальний обсяг її кон­ституційних особистих прав та обов’язків (ст. ст. 21, 24 Конституції України), у зв’язку з цим шлюб не може бути підставою для надання особі пільг або переваг, обмеження її прав та свобод, що встановле­ні законодавством України.

Зазначене положення, передбачене ч. 2 ст. 36 СК України, пояснюється тим, що вступ у шлюб породжує зміну сімейного статусу особи, однак не веде до зміни її правового статусу як громадянина України, що відповідає змісту статей 21 та 24 Конституції України.

Визначення терміну правозгідності шлюбу

Визначення терміну право згідності шлюбу

Чинний СК України закріплює термін «право згідність шлюбу», з яким пов’язує його дійсність.

СК України окремо визначає питан­ня щодо правозгідності шлюбу, у зв’язку з чим ст. 37 СК України встановлює презумпцію правозгідності шлюбу, тобто, як випливає із її змісту, правозгідним є шлюб, укладений з додержанням вимог закону.

Так, шлюб є право згідним, крім випадків, встановлених час­тинами першою — третьою статтею 39 СК України, а також якщо він не визнаний недійсним за рішенням суду (статті 40-41 СК України).

Як випливає зі змісту ст. 37 СК України випливає, що у випад­ках реєстрації шлюбу з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою; з особою, яка визнана недієздатною (частини 1-3 ст. 39 СК України), шлюб є не­дійсним і без рішення суду, в силу самого права, оскільки при його укладенні були допущені такі порушення, внаслідок яких шлюб є недійсним і без рішення суду.

У випадках, передбачених ст. 40 СК України (якщо шлюб укла­дено без вільної згоди жінки або чоловіка, у разі його фіктивності (тобто без наміру створити сім’ю) та ст. 41 СК (якщо шлюбу укладено між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням ви­мог, встановлених ч. 4 ст. 26 СК України; між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; з осо­бою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків; з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб), для визнання шлюбу недійсним необхідне рішення суду, оскільки при наявності певних умов такі шлюби можуть бути визнані правозгідними.

Консультація адвоката по сімейним справам при часі та місці реєстрації шлюбу

Консультація адвоката по сімейним справам при часі та місці реєстрації шлюбу

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при часі та місці реєстрації шлюбу, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про час та місце реєстрації шлюбу на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про час та місце реєстрації шлюбу! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про час та місце реєстрації шлюбу, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

В якому випадку шлюб може бути зареєстрований у день подачі відповідної заяви?
Чи може РАЦС відкласти дату реєстрації шлюбу за власним бажанням?
Чи може шлюб бути визнаний дійсним при відсутності одного з наречених у місці реєстрації шлюбу?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Час та місце реєстрації шлюбу”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Адвокат в сімейних правовідносинах;
 2. Здійснення сімейних прав;
 3. Виконання сімейних обов’язків;
 4. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 5. Право на шлюб неповнолітніх осіб;
 6. Умови та перешкоди укладання шлюбу;
 7. Порядок державної реєстрації шлюбу;
 8. Адвокат при визнанні шлюбу недійсним;
 9. Визнання шлюбу неукладеним.
Оцените статью
АДВОКАТ
Час та місце реєстрації шлюбу
Майнові відносини подружжя
Майнові відносини подружжя