Сімейно-правова відповідальність

Сімейно-правова відповідальність

Сімейно-правова відповідальність

Сімейно-правова відповідальність

У літературних джерелах досить широко використовуються терміни «сімейно-правова», сімейному праві «земельно-правова» і навіть «процесуально-правова» відповідальність.

Отже, за основу взято «прив’язку» відповідальності до певної сфери суспільних від­носин, а не її характерні риси.

Хоча словосполучення «сімейно-правова відповідальність» може імпонувати патріотам сімейного права, до яких долучаю й себе, та все ж, на мою думку, є більше підстав для дещо іншої кон­струкції: «відповідальність у сімейному праві».

Відповідальність у сімейному праві- це особливий вид санк­ції, що застосовується до учасника сімейних правовідносин.

Вона проявляється у:

 • позбавленні права;
 • обмеженні обсягу права;
 • анулюванні правовідносин;
 • припиненні правовідносин;
 • відшкодуванні матеріальної шкоди;
 • відшкодуванні моральної шкоди.

Відповідальність у сімейному праві ґрунтується на загальних підставах юридичної відповідальності, якими є:

 • протиправна поведінка;
 • негативний наслідок протиправної поведінки;
 • причиновий зв’язок між протиправною поведінкою та її негативним наслідком;
 • вина.

Протиправна поведінка – це акт порушення чужого права або інтересу, невиконання правового обов’язку.

Критерієм правозгідності чи неправозгідності (протиправності) поведінки особи у її стосунках з дітьми є відповідність цієї поведін­ки інтересам дитини.

У Конвенції про права дитини вжито терміни «якнайвищий ін­терес», «найвищий інтерес», а у Європейській конвенції про здій­снення прав дитини (Страсбург, 1996 р.) – «найвищий інтерес».

У ст. 207 СК України зазначено, що усиновлення дитини проводить­ся у її найвищих інтересах.

З наведеного випливає, що інтереси дитини можуть бути різ­ними: такими, що відповідають потребам її фізичного та духовного розвитку, і такими, що сприяють її фізичному та духовному нищен­ню; інтереси звичайні і найвищі.

Мірою правильності поведінки особи у ставленні до дитини ма­ють бути саме її найвищі інтереси.

«Найвищий «інтерес – категорія оцінювана, наявність такого ін­тересу буде визначатися судом з врахуванням конкретної життєвої ситуації.

У сфері сімейних відносин таким шкідливим наслідком проти­правної поведінки є насамперед душевні страждання, які презюму- ються, тобто не потребують доведення.

Причиновий зв’язок у структурі відповідальності у сімейному праві не потребує концентрації особливої уваги, за винятком випад­ків, коли йде мова про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, де такий зв’язок має бути доведений.

Для того, щоби міру державного примусу застосовувати до учасника сімейних відносин, має бути його вина у формі умислу або необережності.

Заподіяння дитині важких тілесних ушкоджень за непослух, залишення дитини без засобів до життя, знущання над дружиною та інші прояви насильства в сім’ї – всі ці дії чиняться з усвідом­ленням протиправності поведінки, з бажанням настання негатив­них наслідків або коли на реальність їх настання особа не звертає уваги.

Часто сімейні обов’язки не виконуються з недбалості.

При розгляді сімейних справ, особливо про скасування усинов­лення чи позбавлення батьківських прав, суду належить звертати увагу на наявність вини, на її форми.

Від цього залежатиме справед­ливість судового рішення.

Скасування усиновлення вважатиметься відповідальністю, якщо воно є наслідком протиправної поведінки та вини усиновлювача.

Відповідальністю буде і відібрання дитини від одного з батьків, але, звичайно, не тоді, коли він є психічно нездоровим.

Санкція – необхідний елемент правової норми, у якій закріпле­ні міри можливого державного примусу.

Санкцією є і конкретний вид державного примусу, який уже за­стосований до певної особи за невиконання нею свого правового обов’язку: стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, ска­сування усиновлення тощо.

Характерною особливістю санкції є її об’єктивна невигідність, оскільки нею «відкушується» від особи частина її особистого і (або) майнового права або блага.

Траплялося однак чимало випад­ків, коли особа, позбавлена батьківських прав, сприймала це без щонайменшого докору сумління, сприймала навіть як полегшення.

Але суб’єктивне несприйняття особою застосованої до неї санкції як кари, як обтяження не позбавляє санкцію і в цьому випадку еле­менту невигідності.

Ознакою невигідності володіє і попередження про необхід­ність належного виконання своїх обов’язків під загрозою настання в майбутньому більш жорстких наслідків.

Так, суд, відмовляючи в позові про позбавлення батьківських прав, може попередити бать­ків, що у разі продовження протиправної поведінки вони будуть позбавлені батьківських прав.

Суд може зробити таке попереджен­ня і в рішенні про відмову у задоволенні позову про розірвання шлюбу, якщо має достатні підстави для висновку про можливість збереження шлюбу.

Невигідність такого попередження полягає у публічному визна­нні протиправності поведінки особи та її осуді.

Санкції в сімейному праві є особисті та майнові (матеріальні).

До особистих санкцій можна зачислити, зокрема, позбавлення батьківських прав, примусову зміну місця проживання дитини, розі­рвання шлюбу.

Майновою санкцією буде стягнення аліментів, стяг­нення пені за прострочення сплати аліментів.

Не є юридичною санкцією судове визнання батьківства, оскіль­ки воно не є наслідком невиконання юридичного обов’язку.

За обсягом державного примусу сімейно-правові санкції є про­стими та складними.

Простою санкцією буде примусове стягнен­ня аліментів, стягнення пені.

Складна санкція одночасно впливає на різні сторони сімейних відносин, створюючи різноманітні право­ві наслідки.

Складною санкцією є визнання шлюбу недійсним, по­збавлення батьківських прав, скасування усиновлення тощо.

Консультація адвоката по сімейним справам при сімейно-правовій відповідальності

Консультація адвоката по сімейним справам при сімейно-правовій відповідальності

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при сімейно-правовій відповідальності, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах в сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про сімейно-правову відповідальність на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про сімейно-правову відповідальність! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про сімейно-правову відповідальність, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Що таке протиправна поведінка?
Що таке санкція і коли вона застосовується?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Сімейно-правова відповідальність”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни в сфері законодавства України і актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Виконання сімейних обов’язків;
 2. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 3. Право на шлюб неповнолітніх осіб;
 4. Умови та перешкоди укладання шлюбу;
 5. Порядок державної реєстрації шлюбу;
 6. Час та місце реєстрації шлюбу;
 7. Адвокат при визнанні шлюбу недійсним;
 8. Визнання шлюбу неукладеним;
 9. Розлучення через РАЦС: процедура розірвання шлюбу;
 10. Розлучення через суд.
advokat-zaporozhye.com

ГУГЛ

судовий захист сімейних прав

у чому проявляється відповідальність у сімейному праві

участь органу опіки та піклування у здійсненні та захисті сімейних прав та законних інтересів

майнові права свояків

ЯНДЕКС

зміст сімейних правовідносин складають

особливості сімейних правовідносин

особливості сімейних правовідносин не можна визначити за

який документ проголошує сім’ю природним та основним осередком суспільства

Оцените статью
АДВОКАТ
Сімейно-правова відповідальність
Розлучення онлайн
Розлучення онлайн