Сімейно-правова відповідальність

Сімейно-правова відповідальність

Сімейно-правова відповідальність

Сімейно-правова відповідальність

У літературних джерелах досить широко використовуються терміни «сімейно-правова», сімейному праві «земельно-правова» і навіть «процесуально-правова» відповідальність.

Отже, за основу взято «прив’язку» відповідальності до певної сфери суспільних від­носин, а не її характерні риси.

Хоча словосполучення «сімейно-правова відповідальність» може імпонувати патріотам сімейного права, до яких долучаю й себе, та все ж, на мою думку, є більше підстав для дещо іншої кон­струкції: «відповідальність у сімейному праві».

Відповідальність у сімейному праві- це особливий вид санк­ції, що застосовується до учасника сімейних правовідносин.

Вона проявляється у:

 • позбавленні права;
 • обмеженні обсягу права;
 • анулюванні правовідносин;
 • припиненні правовідносин;
 • відшкодуванні матеріальної шкоди;
 • відшкодуванні моральної шкоди.

Відповідальність у сімейному праві ґрунтується на загальних підставах юридичної відповідальності, якими є:

 • протиправна поведінка;
 • негативний наслідок протиправної поведінки;
 • причиновий зв’язок між протиправною поведінкою та її негативним наслідком;
 • вина.

Протиправна поведінка – це акт порушення чужого права або інтересу, невиконання правового обов’язку.

Критерієм право згідності чи неправо згідності (протиправності) поведінки особи у її стосунках з дітьми є відповідність цієї поведін­ки інтересам дитини.

У Конвенції про права дитини вжито терміни «якнайвищий ін­терес», «найвищий інтерес», а у Європейській конвенції про здій­снення прав дитини (Страсбург, 1996 р.) – «найвищий інтерес».

У ст. 207 СК України зазначено, що усиновлення дитини проводить­ся у її найвищих інтересах.

З наведеного випливає, що інтереси дитини можуть бути різ­ними: такими, що відповідають потребам її фізичного та духовного розвитку, і такими, що сприяють її фізичному та духовному нищен­ню; інтереси звичайні та найвищі.

Мірою правильності поведінки особи у ставленні до дитини ма­ють бути саме її найвищі інтереси.

«Найвищий «інтерес — категорія оцінювана, наявність такого ін­тересу буде визначатися судом з врахуванням конкретної життєвої ситуації.

У сфері сімейних відносин таким шкідливим наслідком проти­правної поведінки є насамперед душевні страждання, які презюмуються, тобто не потребують доведення.

Причиновий зв’язок у структурі відповідальності у сімейному праві не потребує концентрації особливої уваги, за винятком випад­ків, коли йде мова про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, де такий зв’язок має бути доведений.

Для того, щоби міру державного примусу застосовувати до учасника сімейних відносин, має бути його вина у формі умислу або необережності.

Заподіяння дитині важких тілесних ушкоджень за непослух, залишення дитини без засобів до життя, знущання над дружиною та інші прояви насильства в сім’ї — всі ці дії чиняться з усвідом­ленням протиправності поведінки, з бажанням настання негатив­них наслідків або коли на реальність їх настання особа не звертає уваги.

Часто сімейні обов’язки не виконуються з недбалості.

При розгляді сімейних справ, особливо про скасування усинов­лення чи позбавлення батьківських прав, суду належить звертати увагу на наявність вини, на її форми.

Від цього залежатиме справед­ливість судового рішення.

Скасування усиновлення вважатиметься відповідальністю, якщо воно є наслідком протиправної поведінки та вини усиновлювача.

Відповідальністю буде і відібрання дитини від одного з батьків, але, звичайно, не тоді, коли він є психічно нездоровим.

Санкція — необхідний елемент правової норми, у якій закріпле­ні міри можливого державного примусу.

Санкцією є і конкретний вид державного примусу, який уже за­стосований до певної особи за невиконання нею свого правового обов’язку: стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, ска­сування усиновлення тощо.

Характерною особливістю санкції є її об’єктивна невигідність, оскільки нею «відкушується» від особи частина її особистого і (або) майнового права або блага.

Траплялося, однак чимало випад­ків, коли особа, позбавлена батьківських прав, сприймала це без щонайменшого докору сумління, сприймала навіть як полегшення.

Але суб’єктивне несприйняття особою застосованої до неї санкції як кари, як обтяження не позбавляє санкцію і в цьому випадку еле­менту невигідності.

Ознакою невигідності володіє і попередження про необхід­ність належного виконання своїх обов’язків під загрозою настання в майбутньому більш жорстких наслідків.

Так, суд, відмовляючи в позові про позбавлення батьківських прав, може попередити бать­ків, що у разі продовження протиправної поведінки вони будуть позбавлені батьківських прав.

Суд може зробити таке попереджен­ня і в рішенні про відмову у задоволенні позову про розірвання шлюбу, якщо має достатні підстави для висновку про можливість збереження шлюбу.

Невигідність такого попередження полягає у публічному визна­нні протиправності поведінки особи та її осуді.

Санкції в сімейному праві є особисті та майнові (матеріальні).

До особистих санкцій можна зачислити, зокрема, позбавлення батьківських прав, примусову зміну місця проживання дитини, розі­рвання шлюбу.

Майновою санкцією буде стягнення аліментів, стяг­нення пені за прострочення сплати аліментів.

Не є юридичною санкцією судове визнання батьківства, оскіль­ки воно не є наслідком невиконання юридичного обов’язку.

За обсягом державного примусу сімейно-правові санкції є про­стими та складними.

Простою санкцією буде примусове стягнен­ня аліментів, стягнення пені.

Складна санкція одночасно впливає на різні сторони сімейних відносин, створюючи різноманітні право­ві наслідки.

Складною санкцією є визнання шлюбу недійсним, по­збавлення батьківських прав, скасування усиновлення тощо.

Консультація адвоката по сімейним справам при сімейно-правовій відповідальності

Консультація адвоката по сімейним справам при сімейно-правовій відповідальності

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при сімейно-правовій відповідальності, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про сімейно-правову відповідальність на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про сімейно-правову відповідальність! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про сімейно-правову відповідальність, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Що таке протиправна поведінка?
Що таке санкція і коли вона застосовується?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Сімейно-правова відповідальність”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Виконання сімейних обов’язків;
 2. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 3. Право на шлюб неповнолітніх осіб;
 4. Умови та перешкоди укладання шлюбу;
 5. Порядок державної реєстрації шлюбу;
 6. Час та місце реєстрації шлюбу;
 7. Адвокат при визнанні шлюбу недійсним;
 8. Визнання шлюбу неукладеним;
 9. Розлучення через РАЦС: процедура розірвання шлюбу;
 10. Розлучення через суд.
Оцените статью
АДВОКАТ
Сімейно-правова відповідальність
Договірний режим подружнього майна
Договірний режим подружнього майна