Батьківські обов’язки

Батьківські обов’язки

Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків

Питання, пов’язані зі здійсненням батьківських прав і вико­нанням батьківських обов’язків зокрема регламентуються у ст. 155 СК України. Так, ч. 1 статті встановлює загальні положення, пов’язані зі здійсненням батьківських прав і виконанням батьків­ських обов’язків. Згідно з нею батьки мають поважати права дитини та її людську гідність. Інакше кажучи, вони мають ставитись до ди­тини як до рівноправного члена суспільства, не порушувати її права та інтереси, що охороняються законом.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що здійснення батьківських прав не може суперечити інтересам дитини.

Аналогічні норми містяться й у міжнародному законодавстві.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які обов'язки дитини? Які батьківські права і обов'язки? Чи можуть батьки відмовитися від батьківських прав?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визнання існування інтересів дитини

Визнання існування інтересів дитини

Під інтересом ди­тини розуміється потреба останньої у створенні умов, необхідних для її належного виховання, утримання, підготовки до самостійного життя. Визнання існування інтересів дитини не обов’язково перед­бачає усвідомлення нею своїх потреб. Це залежить від віку дитини.

Однак при визначенні поняття «інтерес дитини» не можна не врахо­вувати й суб’єктивного моменту. Йдеться про прихильне ставлення дитини до одного з батьків або інших членів сім’ї.

Треба також зазначити, що поряд з інтересами дитини мають право на захист й інтереси батьків. Вони не можуть ігноруватися чи беззастережно приноситися в жертву інтересам дітей. Це насам­перед негуманно щодо батьків і недоцільно з виховної точки зору, оскільки може справляти негативний вплив на дитину, сприяю­чи розвитку у неї егоїзму.

Тому чинне законодавство зорієнтоване на знаходження балансу між інтересами дітей та їх батьків. І лише тоді, коли суперечності між ними настільки серйозні, що пошуки компромісу виявляються безрезультатними, перевага має віддавати­ся інтересам дитини.

Частина 3 ст. 155 СК закріплює положення про те, що відмова бать­ків від дитини суперечить праву та моральним засадам суспільства.

Аналізуючи це положення, можна дійти висновку, що неможливість відмови від батьківських прав пов’язується з двома моментами:

 • це суперечить праву (батьки не можуть своєю волею припинити відносини біологічного споріднення, що є підста­вою їх правового зв’язку з дитиною);
 • відмова від батьківських прав суперечить нормам моралі.

Однак на основі аналізу чинного законодавства можна зробити висновок, що неможливість відмови від батьківських прав не за­вжди відповідає інтересам дитини.

Обов'язки батьків

Обов’язки батьків

Як вже зазначалося, батьки не можуть відмовитися від своїх прав, здійснення батьківських прав належним чином є їх обов’язком, за невиконання якого до батьків застосовується санкція у вигляді позбавлення їх батьківських прав.

Отже, замість того, щоб відмовитись від прав і передати дитину під опікування органів опіки та піклування, недобросовісні батьки для досягнення того ж самого правового результату просто мають пе­рестати здійснювати свої права та виконувати обов’язки. Однак це вкрай негативно позначиться на дітях. Та й сама така правова кон­струкція уявляється більш ніж сумнівною.

Крім того, СК передбачає виняток із загального правила про неможливість відмови від батьківських прав. Так, ч. З ст. 143 вста­новлює право батьків залишити дитину у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров’я, якщо вона має істотні вади фі­зичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Інакше кажучи, ця стаття закріплює можливість відмови батьків у зазначених випадках від батьківських прав. Батьки також відмовляються від батьківських прав при всиновленні дитини іншими особами (ст. 217 СК України).

Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків

Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків

Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для позбавлення їх батьківських прав або для відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення батьківських прав.

Також, одним з важливих видів правовідносин між батьками та дітьми на стадії функціонування сім’ї є обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини.

При всій багатогранності різ­них за суттю і призначенням суб’єктивних прав особливе місце по­сідають ті, що слугують вихованню підростаючого покоління. Завдяки їх здійсненню вирішується проблема формування по­внолітньої особистості майбутнього громадянина. Виконання цьо­го завдання складає основну функцію сім’ї, є предметом особливої уваги суспільства.

Питанню виховання дітей присвячено багато дер­жавних програм, монографій, наукових статей в різних аспектах: іс­торичному, юридичному, соціальному, психологічному, медичному, педагогічному, теоретичному та ін. Разом з тим обов’язок батьків з виховання дітей є їх обов’язком не тільки перед дітьми, а й перед суспільством.

Щодо прав та обов’язків з виховання, передбачених законодав­ством, то вони стосуються неповнолітніх дітей і після досягнення повноліття автоматично припиняють своє існування.

Реалізація прав та обов'язків батьків

Реалізація прав та обов’язків батьків

Отже, почат­ком реалізації прав та обов’язків щодо виховання дитини є факт її народження, а закінчення – досягнення нею повноліття. Але саме по собі народження дитини у тому, наприклад, випадку, якщо її залиши­ли в пологовому будинку, не може бути початком реалізації прав та обов’язків щодо виховання.

Тому точніше буде сказати так: реалізація прав та обов’язків батьків щодо виховання дитини починається з фак­ту її народження та обов’язку батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я (ст. 143 СК України), а закінчується — досягненням дитиною повноліття.

Тобто, якщо ди­тині виповнилося 18 років і один день, то вона не матиме можливості звернутися за захистом своїх прав як дитина в жодну інстанцію.

Сімейний кодекс України вперше в сімейному законодавстві закріплює норму, згідно з якою правовий статус дитини має осо­ба до досягнення нею повноліття, малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років, а неповнолітньою — у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Перелік обов'язків батьків за Сімейним кодексом

Перелік обов’язків батьків за Сімейним кодексом

Сімейний кодекс України закріпив наступні обов’язки батьків для виховання та розвитку дитини:

 1. Батьки зобов’язані забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я;
 2. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родичів, свого на­роду, Батьківщини.
 3. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 4. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною певної загальної серед­ньої освіти, готувати її до самостійного життя.
 5. Батьки зобов’язані поважати дитину.
 6. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
 7. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
 8. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також за­стосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
 9. Батьки зобов’язані зареєструвати народження ди­тини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Консультація адвоката по сімейним справам про батьківські обов’язки

Консультація адвоката по сімейним справам про батьківські обов’язки

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи про батьківські обов’язки, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про батьківські обов’язки на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про батьківські обов’язки! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про батьківські обов’язки, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи можуть батьки відмовитися від батьківських прав?
Яке покарання чекає батьків за невиконання чи неналежне виконання батьківських прав?
Чи закріплений на законодавчому рівні обов'язок батьків забезпечити здобуття дитиною загальної серед­ньої освіти?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Батьківські обов’язки”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Права батьків та дітей;
 2. Види немайнових відносин батьків та дітей;
 3. Виникнення особистих немайнових прав;
 4. Встановлення походження дитини;
 5. Визнання батьківства через суд;
 6. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 7. Права батьків і дітей на майно;
 8. Управління майном дитини;
 9. Правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей.
Оцените статью
АДВОКАТ
Батьківські обов’язки
Чоловік, дружина, діти до та після розлучення
Чоловік, дружина, діти до та після розлучення