Відкриття спадщини

Відкриття спадщини

Відкриття спадщини. Об’єкти спадкування

Згідно зі ст. 1220 ЦК України підставами відкриття спадщини є смерть фізичної особи або оголошення її померлою.

Таким чином, у ЦК України йдеться про 2 різних види юридичних фактів:

 1. Смерть – це подія, тобто обставина, яка не залежить від волі суб’єктів права. При цьому для самого виникнення спадкових правовідносин не має значення, що саме було причиною смерті. Визначальним є факт смерті.
 2. Оголошення фізичної особи померлою – стає підставою виникнення спадкових правовідносин за умови наявності рішення суду, яке ґрунтується на припущенні, що фізична особа (спадкодавець) померла (ст. 46 ЦК України).

Момент відкриття спадщини визначається залежно від того, яка зі вказаних обставин є підставою виникнення спадкових правовідносин.

Якщо підставою виникнення спадкових правовідносин є смерть спадкодавця, то часом відкриття спадщини визнається день його смерті.

Факт смерті спадкодавця підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органом РАЦС.

Якщо підставою виникнення спадкових правовідносин є оголошення фізичної особи померлою, то час відкриття спадщини визначається відповідно до правил ч. З ст. 46 ЦК України, яка передбачає, що фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це.

Таке рішення є підставою для реєстрації органами РАЦС факту смерті та видачі ними свідоцтва про смерть.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Що є підствою для відкриття спадщини? Чи має співпадати місце відкриття спадщини з місцем проживання спадкодавця? Чи переходять у спадок борги?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Час відкриття спадщини

Якщо фізична особа зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від конкретного нещасного випадку, або у зв’язку з воєнними діями, то вона може бути оголошена судом померлою і, відповідно, спадщина відкривається від дня вірогідної смерті цієї особи.

Якщо в свідоцтві про смерть спадкодавця зазначений тільки місяць або рік смерті, то часом відкриття спадщини слід вважати останній день вказаного місяця або року.

Стосовно осіб, які померли в один день, але у різні години доби, мін відкриття спадщини є однаковим.

Оскільки спадщина після таких осіб відкривається одночасно, то вони не успадковують одна після одної, а натомість вважаються окремими спадкодавцями.

Це пояснюється тим, що часом відкриття спадщини визнають саме день, а не годину смерті людини.

Отже, особи, що померли в один день, хоча і в різний час доби, вважаються такими, що померли в один час.

Спадщина після кожної з них відкривається в той самий день, тому вони не успадковують одна після одної.

Сказане стосується також осіб, які померли піл час спільної небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо).

Спадщина відкривається одночасно та окремо щодо кожної з цих осіб.

Визначення місця відкриття спадщини

Місцем відкриття спадщини визнається останнє постійне місце проживання спадкодавця (ст. 1221 ЦК України).

При цьому під «місцем відкриття спадщини» мається на увазі не «місце» як точка на місцевості, конкретне помешкання, дім, вулиця тощо, а певний населений пункт (місто, селище, село тощо).

Місце відкриття спадщини може не співпадати з місцем смерті спадкодавця.

Наприклад, якщо людина померла не в місці свого постійного проживання, а під час перебування у відрядженні, санаторії, місцях позбавлення волі, то місцем відкриття спадщини вважається той населений пункт, де померлий постійно проживав.

Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10-річного віку, вважається місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким ця особа проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу, в якому вона проживає.

Місцем проживання фізичних осіб віком від 10 до 14 років вважається місце проживання їх батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вони проживають, опікуна або місцеперебування навчальний закладу, в якому ці особи проживають, якщо інше місце проживання не встановлено угодою між дитиною та батьками (усиновителями, опікуном) або організацією, що виконує стосовно дитини функції опікуна.

Фізична особа, що досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, встановлених законом.

Для недієздатних осіб місцем їхнього проживання вважається місце проживання їх опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує стосовно такої особи функції опікуна.

Якщо місце проживання спадкодавця встановити неможливо, то місцем відкриття спадщини вважається місце, де знаходиться нерухоме майно або основна його частина (майно більшої вартості). Якщо ж померлий не мав нерухомості, то місцем відкриття спадщини вважається те місце, де знаходиться основна частина рухомого майна.

Місце відкриття спадщини підтверджується відповідними документами:

 • свідоцтвом органів РАЦС про смерть спадкодавця, якщо його останнє постійне місце проживання і місце смерті збігаються;
 • довідками житлово-експлуатаційної організації, виписками з трудової книжки померлого тощо.

Якщо місце проживання спадкодавця встановити неможливо, місце відкриття спадщини підтверджується довідкою виконавчого органу місцевої ради про місцезнаходження спадкового майна чи його частини.

Об’єктами спадкування є цивільні права й обов’язки спадкодавця, що можуть (мають здатність) переходити в спадщину.

Разом із тим варто підкреслити, що йдеться не про будь-які права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, а лише про ті, існування яких не припиняється смертю певної фізичної особи (ст. 1218 ЦК України).

Об’єкти майнового та немайнового характеру

До об’єктів, які мають майновий характер, зокрема, належать: садиби, жилі будинки, квартири, дачі, садові будинки, предмети домашнього господарства, предмети особистого користування, земельні ділянки, засоби виробництва, вироблена продукція, транспортні засоби, грошові суми, цінні папери, пайовий внесок члена житлово-, дачно-, гаражно-будівельного кооперативів, садівничого товариства, а також інше майно споживчого й виробничого призначення.

До об’єктів немайнового характеру належать деякі права в галузі інтелектуальної власності.

Це авторські права, в тому числі право па опублікування й розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва та одержання винагороди; право на одержання диплома померлого автора, відкриття і винагороду за відкриття, авторського свідоцтва чи патенту на винахід, свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію, свідоцтва чи патенту на промисловий зразок, право на одержання винагороди, а також виключне право на винахід, промисловий зразок, яке ґрунтується на патенті.

Сукупність зазначених цивільних прав і обов’язків називається і спадщиною або спадковою масою (спадковим майном).

У спадковому праві ці поняття використовуються як рівнозначні, хоча точнішим і таким, що більше відповідає вітчизняній традиції приватного права, є термін «спадщина».

Крім переходу до спадкоємців прав спадкодавця (наприклад, права власності на майно, права вимагати від божників спадкодавця повернення боргу), до них також переходять і обов’язки останнього (наприклад, борги).

При цьому спадкоємці не можуть прийняти стільки права і відмовитися від прийняття обов’язків, оскільки спадщина має прийматися не частинами, а в цілому.

Що не входить до складу спадщини

До спадкоємців переходять майнові права та обов’язки спадкодавця, за винятком тих, які взагалі не можуть входити до складу спадщини (ст. 1219 ЦК України).

Наприклад, оскільки до складу спадщини входять тільки цивільні права й обов’язки, то не переходять у спадщину права й обов’язки спадкодавця в адміністративних, трудових та інших правовідносинах, якщо вони не набули цивільно-правового майнового змісту.

Не переходять у спадщину також цивільні права й обов’язки, нерозривно пов’язані з особистістю спадкодавця:

 • особисті немайнові права фізичної особи (книга 2 ЦК України);
 • право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами (глава 7 ЦК України);
 • право на відшкодування шкоди у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я (ст.ст. 1195-1208 ЦК України);
 • права та обов’язки особи як кредитора або боржника, що передбачені ст. 608 ЦК України;
 • права на аліменти, на пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом.

Такі виплати мають персональне спрямування, оскільки метою їхнього встановлення є забезпечення умов для існування конкретних осіб.

Тому зі смертю уповноваженої особи припиняється і право на отримання відповідної виплати.

Згадана норма розрізняє 2 випадки припинення зобов’язання смертю фізичної особи:

 • припинення зобов’язання смертю боржника, якщо це зобов’язання є нерозривно пов’язаним з його особою та у зв’язку з цим не може бути виконане іншим суб’єктом (наприклад, смерть повіреного за договором доручення – п. З ч. 1 ст. 1008 ЦК України);
 • припинення зобов’язання смертю кредитора, якщо це зобов’язання є нерозривно пов’язаним з особою кредитора (прикладом може бути смерть довірителя в тому ж таки договорі доручення – п. З ч 1 ст. 1008 ЦК України).

Консультація адвоката по сімейним справам при відкритті спадщини

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при відкритті спадщини, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах в сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про відкриття спадщини на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про відкриття спадщини! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про відкриття спадщини, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Що є підствою для відкриття спадщини?
Чи переходять у спадок борги?
Чи має співпадати місце відкриття спадщини з місцем проживання спадкодавця?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Відкриття спадщини”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни в сфері законодавства України і актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Усунення від права на спадкування;
 2. Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків;
 3. Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом;
 4. Форма, порядок складання, зміна та скасування заповіту;
 5. Коло спадкоємців за законом;
 6. Спадкування за правом представлення;
 7. Зміст заповіту померлого між спадкоємцями;
 8. Адвокатська діяльність при поновленні строку прийняття спадщини;
 9. Адвокат у процесі прийняття спадщини.
Оцените статью
АДВОКАТ
Відкриття спадщини
Розірвання шлюбу в суді
Розірвання шлюбу в суді