Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя

Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя

Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або у разі оголошення його померлим 

Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або у разі оголошення його померлим 

Правоздатність і дієздатність людини припиняється з настан­ням смерті — певного юридичного факту, який підтверджується до­відкою лікувального закладу або показаннями свідків.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: В якому випадку особа може бути оголошена померлою? В якому випадку може бути поновлено шлюб з особою, яка вважалася безвісно відсутньою? У якому випадку шлюб з особою, яка була оголошена померлою, може бути поновлено?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Термін оголошення особи померлою чи безвісти зниклою

Термін оголошення особи померлою чи безвісти зниклою

Особа може бути в судовому порядку оголошена померлою у випадку, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування впродовж трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували смертю або давали б підстави вважа­ти її загиблою від нещасного випадку, – впродовж шести місяців.

Військовослужбовець або інший громадянин, який пропав безвісти у зв’язку з бойовими діями, може бути в судовому порядку оголоше­ний померлим не раніше, як за два роки від дня закінчення бойових дій.

Враховуючи конкретні обставини справи, суд може оголосити фізичну особу померлою і до настання цього строку, але не раніше шести місяців (ст. 46 ЦК України).

Юридичні наслід­ки оголошення особи померлою або безвісти зниклою

Юридичні наслід­ки оголошення особи померлою або безвісти зниклою

Відповідні права та обов’язки в цьому випадку виникають або припиняються внаслідок самого факту смерті або оголошення особи померлою, що проводиться відповідно до цивільного законодавства (ст. 46 ЦК України) і отримання свідоцтва про смерть, є достатнім підтвердженням припинення шлюбу.

У випадку оголошення особи померлою, то правовою підставою виникнення юридичних наслід­ків є відповідне рішення суду щодо оголошення фізичної особи по­мерлою, яке набрало чинність.

У випадку припинення шлюбу внаслідок смерті одного з по­дружжя або оголошення його померлим, припинення шлюбу не по­требує спеціального оформлення.

Питання про оголошення особи померлою вирішується судом в порядку окремого провадження за місцем знаходження заявника (розділ IV ЦПК України) на підставі заяви про визнання фізичної особи безвісти відсутньою або оголошення її померлою, яка пода­ється до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцепере­бування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна (ст. 246 ЦПК України).

При цьому юридичні наслідки винесеного судом рішення дорівнюються до тих самих наслідків, що настають при смерті особи, тобто є підставою для реєстрації смерті в державних органах РАЦС та видачі свідоцтва про смерть.

При цьому реєстрація припинення шлюбу провадиться відповідно до СК України, а також Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні.

У разі появи фізичної особи, яка була оголошена померлою, або виявлення місця її перебування, суд відповідно до ст. 48 ЦК України скасовує рішення про оголошення зазначеної фізичної особи помер­лою.

Судове рішення про оголошення фізичної особи померлою

Судове рішення про оголошення фізичної особи померлою

З моменту винесення судом рішення про оголошення фізичної особи померлою шлюб із нею вважається припиненим, тобто, чоло­вік чи дружина зазначеної особи мають право на укладання повтор­ного шлюбу, маючи на руках рішення про оголошення фізичної осо­би померлою.

При цьому слід враховувати, що той з подружжя, хто був оголошений померлим у разі, якщо насправді він є живим, не має права на укладання нового шлюбу незалежно від того, чи відо­мо йому про наявність рішення про оголошення його померлим чи ні.

В іншому випадку такий шлюб може бути визнаний недійсним в порядку, визначеному главою 5 (ст. ст. 38-47) СК України.

У разі появи фізичної особи, яка була оголошена померлою, постає питання про шлюб, який був припинений в порядку ст. 107 СК України.

Так, ст. 118 СК України передбачає можливість понов­лення шлюбу в разі з’явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою.

Оголошення судом одного з по­дружжя померлим або визнання його безвісно відсутнім ґрунтується відповідно на презумпції (припущенні) смерті цієї особи чи на кон­статації факту неможливості вирішення питання про її життя або смерть, внаслідок чого не виключається можливість з’явлення за­значеної особи або виявлення місця її перебування.

У випадку з’явлення особи, яка була оголошена померлою, і ска­суванні відповідного рішення суду про визнання її такою, її шлюб з іншою особою поновлюється за умови; що ніхто з них не перебував у повторному шлюбі.

Умови для поновлення шлюбу

Умови для поновлення шлюбу

Отже, для поновлення шлюбу у такій ситуації необхідна наявність певних умов:

 1. З’явлення особи, яка була оголошена померлою. Це означає, що питання про юридичну долю припиненого шлюбу постає лише у разі з’явлення особи, яка була оголошена померлою, без будь-яких винятків.
 2. Скасування рішення суду про визнання одного з подружжя померлим. Відповідно до ст. 48 ЦК України, у разі з’явлення або виявлення місця перебування громадянина, визнаного безвісно від­сутнім, суд скасовує рішення про оголення його померлим (ст. 250 ЦПК України), при цьому з заявою про скасування рішення може звернутися як той з подружжя, хто був оголошений померлим, так і інші заінтересовані особи.
 3. Відсутність факту перебування у повторному шлюбі.

Аналізуючи зміст ст. 118 СК України можна дійти висновку, що в даному випадку не має значення, чи існує повторний шлюб (фактично і юридично), чи був припинений за підставами ст. 104 СК України, оскільки вирішальним критерієм в даному випадку є наявність факту перебування одного (або їх обох) з подружжя у повторному шлюбі з іншою особою, тобто у шлюбі, укладеному після розірвання шлюбу (ст. 116 СК України).

За таких обставин автоматичного поновлення шлюбу між особою, яка була оголоше­на померлою, та іншим з подружжя при їх взаємній згоді на це не відбувається, навіть при припиненому повторному шлюбі.

Поновлення шлюбних відносин в юридичному сенсі між зазначе­ними особами можливо на підставі їх спільної заяви до державно­го органу РАЦС.

При наявності наведених вище умов, поновлення шлюбу у разі з’явлення одного з подружжя, який був оголошений померлим, від­бувається автоматично, незалежно від наявності чи відсутності на це згоди подружжя.

У зв’язку з цим вбачається певна неузгодженість ч. 1 ст. 118 СК України з ч. 1 ст. 51 Конституції України та ч. 1 ст. 24 СК України, які встановлюють, що шлюб грунтується на вільній згоді чоловіка і жінки і примушування їх до шлюбу не допускаєть­ся.

Усунення зазначених суперечностей можливо шляхом внесення у повторному шлюбі.

У разі з’явлення особи, яка була визнана безвісно відсутньою, і скасування відповідного рішення суду, її шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не пере­бував у повторному шлюбі.

Згідно ст. 45 ЦК України рішення про ви­знання особи безвісно відсутньою скасовується у випадку її з’явлення або встановлення місця її перебування за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи за правилами ст. 250 ЦПК України.

Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя

Поновлення шлюбу з особою, яка вважалася безвісно зниклою

У таких випадках шлюб поновлюється лише за одночасної наявності умов:

 • якщо є взаємна згода подружжя;
 • якщо ніх­то з них не перебуває у повторному шлюбі.

При цьому поновлен­ня шлюбу державним органом РАЦС має зворотну силу, внаслідок чого подружжя визнається таким, що перебуває у шлюбі, з моменту державної реєстрації останнього, а не з моменту його поновлення.

Отже, в даному випадку відсутня презумпції автоматичного понов­лення шлюбу між зазначеними особами, що є виправданим з теоре­тичної і практичної точок зору, і відповідає нормам чинного законо­давства України.

У разі з’явлення особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, скасування відповідного рішення суду, і за умови, що ніхто з них не перебував у повторному шлюбі, дер­жавний орган РАЦС анулює запис акта про розірвання шлюбу.

Скасування судового рішення про оголошення громадянина померлим

Скасування судового рішення про оголошення громадянина померлим

Скасування рішення про оголошення громадянина померлим або визнання його безвісно відсутнім проводиться в судовому порядку шляхом винесення нового рішення, копія якого надсилається судом відповідному державному органу РАЦС для анулювання запису про смерть (ч. 2 ст. 250 ЦПК України).

Нове рішення суду про скасуван­ня попереднього про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим є підставою для скасування запису акта про розірвання шлюбу.

Основними юридичними наслідками припинення шлюбу є при­пинення особистих та майнових правовідносин подружжя.

Проте, смерть одного з подружжя або оголошення його померлим означає абсолютне припинення усіх особистих та майнових правовідносин подружжя (зокрема, відкриття спадщини, визначення частки кож­ного з подружжя у спільному майні тощо), а при розірванні шлюбу можуть зберігатися деякі взаємні права та обов’язки (зокрема, право на одержання аліментів від колишнього чоловіка чи дружини, право на спільне майно тощо).

Консультація адвоката по сімейним справам при припиненні шлюбу зі смертю одного з подружжя

Консультація адвоката по сімейним справам при припиненні шлюбу зі смертю одного з подружжя

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при припиненні шлюбу зі смертю одного з подружжя, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

В якому випадку особа може бути оголошена померлою?
У якому випадку шлюб з особою, яка була оголошена померлою, може бути поновлено?
В якому випадку може бути поновлено шлюб з особою, яка вважалася безвісно відсутньою?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Правові наслідки припинення шлюбу;
 2. Адвокат по сімейним справам;
 3. Сімейне законодавство України;
 4. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством;
 5. Позовна давність та інші строки у сімейному праві;
 6. Сімейно-правова відповідальність;
 7. Органи опіки та піклування у сімейних відносинах;
 8. Адвокат в сімейних правовідносинах;
 9. Здійснення сімейних прав;
 10. Виконання сімейних обов’язків.
Оцените статью
АДВОКАТ
Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя
Зміст спадкового договору
Зміст спадкового договору