Підстави припинення шлюбу

Підстави припинення шлюбу

Підстави припинення шлюбу

Визначення та підстави припинення шлюбу

Визначення та підстави припинення шлюбу

Під припиненням шлюбу розуміють припинення у майбутньому правовідносин між подружжям, що виникли із зареєстрованого дій­сного шлюбу, викликане певними юридичними фактами.

Сутність припинення шлюбу полягає в тому, що в силу певних об’єктивних причин (наприклад, смерть одного з подружжя, оголошення одно­го з подружжя померлим у встановленому законом порядку) або суб’єктивних причин (наприклад, розпад сімейних зв’язків, неба­жання одного з подружжя перебувати у шлюбних відносинах тощо) існування шлюбу, як союзу двох осіб, поєднаних спільністю подруж­нього життя, припиняється.

Іншими словами можна визначити, що припиненням шлюбу є припинення в майбутньому правовідносин між подружжям, яке виникло із зареєстрованого дійсного шлюбу, викликаними певними юридичними фактами.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як припинити шлюб? Який порядок припинення шлюбу? Які підстави припинення шлюбу?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Умови припинення шлюбу

Умови припинення шлюбу

Визначаючи правову природу припинення шлюбу, можна під­креслити, що:

 • припинення завжди обумовлене певними юридич­ними фактами;
 • стосується правовідносин між подружжям, які виникли з дійсного шлюбу;
 • припинення шлюбу пов’язується із втратою чинності шлюбу.

Проте, з останньою точкою зору не мож­на погодитися, оскільки припинення шлюбу у разі його розірвання відбувається внаслідок вольового рішення певної особи (наприклад, подружжям, рішенням компетентного органу), а не автоматично, адже без стороннього втручання шлюб не може втратити юридичну силу.

Зазначене обумовлено тим, що припинення шлюбу поставлене під контроль держави та може здійснюватися тільки відповідними державними органами: державним органом РАЦС чи судом у випад­ках, прямо передбачених СК України.

Саме тому припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким за­кон пов’язує певні правові наслідки, які мають важливе значення, адже у разі припинення шлюбу припиняються особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя.

Правовий зміст припинення шлюбу дозволяє визначити низку особливостей цього явища, зокрема, п’ять характерних ознак.

Проте, уявляється, що цей перелік не є вичерп­ним і дозволяє виділяти та інші характерні риси припинення шлюбу.

Аналізуючи чинне законодавство України, а також синтезуючи різні підходи до визначення характерних рис припинення шлюбу, можна виділити наступні характерні риси припинення шлюбу.

Припинення шлюбу стосується виключно дійсного шлюбу, оскільки недійсний шлюб не потребує припинення, оскільки не зу­мовлює виникнення шлюбних правовідносин.

У зв’язку з чим від­повідно до ч. 1 ст. 43 СК України розірвання шлюбу, смерть дружи­ни або чоловіка не є перешкодою для визнання шлюбу недійсним.

Юридичні аспекти припинення шлюбу

Юридичні аспекти припинення шлюбу

Припинення шлюбу зумовлене певними юридичними фак­тами (підставами), перелік яких визначений ст. 104 СК України:

 • смерть одного з подружжя або оголошення його померлим;
 • розірвання шлюбу.

Припиненню шлюбу, як і його укладання, притаманний ас­пект публічності, який полягає в тому, що лише відповідний дер­жавний орган (РАЦС або суд) може констатувати факт припинення шлюбу.

Припинення шлюбу не має зворотної сили у часі, у зв’язку з чим воно діє лише на майбутнє.

Разом з тим, слід враховувати положення ст. 118 СК України, яка передбачає поновлення шлюбу у разі з’явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою.

Як правило, припинення шлюбу припиняє існування прав та обов’язків чоловіка і дружини, як у сфері сімейних правовідносин, так і в інших сферах (наприклад, втрачаються особисті немайнові права та обов’язки подружжя, передбачені СК України; перестає діяти правовий режим спільності майна тощо).

Разом з тим, деякі сімейні права та обов’язки, які виникли на підставі право згідного шлюбу, можуть змінюватися та зберігатися і після його припинення (наприклад, право на утримання після розірвання шлюбу; право іме­нуватися прізвищем, набутим у зв’язку з укладенням шлюбу тощо).

Припинення шлюбу завжди породжує настання певних пра­вових наслідків майнового та немайнового характеру, які настають як для колишнього подружжя, так і інших осіб.

Припинення шлюбу може відбутися у будь-який момент, на­стання якого може бути обумовлене як об’єктивними (наприклад, смерть одного з подружжя або оголошення його померлим у вста­новленому законом порядку), так і суб’єктивними факторами (на­приклад, розпад сімейних зв’язків).

Своєю чергою, припинення шлюбу може залежати від одного та/або обох подружжя, або взагалі не залежати від їхньої волі.

Припинення шлюбу, як правило, передбачає окреме проживан­ня подружжя на майбутнє.

Подружжя не проживають спільно після припинення шлюбу (в деяких випадках цей момент може настати рані­ше) за винятком ситуацій, коли колишнє подружжя протягом певного періоду проживають спільно у спільній квартирі (будинку) до момен­ту вирішення питання щодо розподілу спільного майна.

При цьому, навіть якщо подружжя проживає після припинення шлюбу шляхом його розірвання спільно, то цей період триває тимчасово.

Підстави для припинення шлюбу

Підстави для припинення шлюбу

Щодо підстав припинення шлюбу, то перш за все підстави — це те, на чому базується прийняття рішення компетентним органом (державним органом РАЦС, судом) щодо припинення шлюбу.

Стаття 104 СК України встановлює вичерпний перелік підстав для припинення шлюбу.

Так, відповідно до вказаної статі шлюб припиняється за однією з двох підстав:

 • внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим;
 • внаслідок розірван­ня шлюбу.

Слід також враховувати, що поняття «причини припинення шлюбу» і «підстави припинення шлюбу» не є тотожними.

Підстави припинення шлюбу передбачені СК України – шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя (або оголошення його помер­лим) або внаслідок розірвання шлюбу.

Причини розірвання шлюбу

Причини розірвання шлюбу

Причини — це ті обставини, завдяки яким подружжя припиняє шлюб. Крім того, в такому випадку правильніше говорити про причини саме розірвання шлюбу. При цьому в юридичній літературі виділяють об’єктивні та суб’єктивні причини розлучення.

До об’єктивних причин можуть бути віднесені обставини, що не залежать від вольових та інтелектуальних якостей осіб, які розлучаються.

До суб’єктивних причин розлучення нале­жать різноманітні обставини, що характеризують, як правило, пси­хологічний склад особистості подружжя.

Крім того, слід також розмежовувати такі правові категорії, як «припинення шлюбу» і «розірвання шлюбу», адже перша правова категорія є більш широкою і містити розірвання шлюбу, яке відбувається за життя подружжя.

За життя обох з подружжя шлюб може бути припинений шляхом його розірвання (розлучення).

Терміни «розірвання шлюбу» і «роз­лучення» розглядаються в теорії сімейного права і застосовуються в практиці державних органів РАЦС і судів як синоніми.

Ці терміни вживаються як синоніми й у законі (розділ 11 СК України).

Консультація адвоката по сімейним справам при підставах припинення шлюбу

Консультація адвоката по сімейним справам при підставах припинення шлюбу

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при підставах припинення шлюбу, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про підстави припинення шлюбу на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про підстави припинення шлюбу! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про підстави припинення шлюбу, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Що мається на увазі під припиненням шлюбу?
Що може зумовити припинення шлюбу?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Підстави припинення шлюбу”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Поняття припинення шлюбу;
 2. Порядок припинення шлюбу;
 3. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя;
 4. Визнання розірвання шлюбу фіктивним;
 5. Правові наслідки припинення шлюбу;
 6. Адвокат по сімейним справам;
 7. Сімейне законодавство України;
 8. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством;
 9. Позовна давність та інші строки у сімейному праві.
Оцените статью
АДВОКАТ
Підстави припинення шлюбу
Порядок припинення шлюбу
Порядок припинення шлюбу