Визнання батьківства через суд

Визнання батьківства через суд

Визнання батьківства та материнства в судовому порядку

Визнання батьківства та материнства в судовому порядку

Визнання батьківства за рішенням суду. Відповідно до час­тин 1, 2 ст. 128 СК України за відсутності заяви, право на подання якої встановлено ст. 126 СК України, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.

Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дити­ни від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуаль­ного кодексу України.

Визнання батьківства здійснюється за рішенням суду в позовно­му провадженні за наявності спору щодо особи, яка є батьком ди­тини.

У судовому порядку батьківство встановлюється в ситуаціях, коли чоловік не визнає себе батьком дитини, і навпаки, коли чоловік вважає себе батьком дитини, а цей факт оспорюється.

Що стосується відомостей, які засвідчують походження дитини від певної особи та зібрані відповідно до ЦПК України, то вони мо­жуть бути підтверджені різними засобами доказування.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як довести батьківство через суд? Як скласти заяву про встановлення факту батьківства? Як відмовитись від визнання батьківства?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Докази походження дитини

Докази походження дитини

Відомості, які засвідчують походження дитини від певної осо­би, можуть бути встановлені показаннями свідків, письмовими до­казами, речовими доказами тощо.

Стаття 5 Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, передбачає, що для встановлення батьківства припустимим є використання на­укових доказів, які можуть сприяти встановленню або спросту­ванню факту батьківства.

Одним із розповсюджених засобів дока­зування за цією категорією спорів є висновок експерта. Зокрема, молекулярно-генетичні дослідження проводяться в Україні відповід­но до Правил проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відціленняхсудово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. № 6і, пункт 2.5 яких визначає особли­вості проведення судово-медичної експертизи спірного батьківства, спірного материнства і підміни дітей.

Висновки експертизи, у тому числі судово-генетичної, оціню­ються судом з урахуванням положень ст. 89 ЦПК України, згідно з якою жоден доказ не має для суду наперед встановленого зна­чення, суд оцінює докази в їх сукупності, а результати оцінки відо­бражає в рішенні з наведенням мотивів їх прийняття чи відмови у прийнятті.

Згідно зі ст. 109 ЦПК України у разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матері­алів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з’ясування якого експертиза була призна­чена, або відмовити у його визнанні.

У разі ухилення відповідача від проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експерти­зи у справах про визнання батьківства, материнства суд має право постановити ухвалу про примусовий привід на проведення такої експертизи.

Позов про визнання бать­ківства

Позов про визнання бать­ківства

Відповідно до ч. З ст. 128 СК України позов про визнання бать­ківства може бути пред’явлений матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою ди­тиною, яка досягла повноліття.

Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений осо­бою, яка вважає себе батьком дитини. У разі пред’явлення такого позову іншими особами суддя відповідно до ст. 187 ЦПК України відмовляє у відкритті провадження у справі, оскільки в таких ви­падках позивач не має права представляти інтереси дитини.

Згідно з ч. 4 ст. 128 СК позов про визнання батьківства при­ймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до ч. 1 ст. 135 СК, тобто:

 1. При наро­дженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадку, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, і запис про батька дитини в Книзі реєстрації народжень учинено за прізви­щем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записано за її вказівкою.
 2. У разі смерті матері, а також за немож­ливості встановити місце її проживання чи перебування запис про матір та батька дитини вчинено за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина.

У справах про визнання батьківства позивач має право відмо­витися від позову, а відповідач – визнати позов.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 «Про застосування судами І окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стяг­нення аліментів» умови та порядок визнання батьківства визначено законом, тому в справах названої категорії суд не може визнавати мирові угоди.

Якщо відповідач виявить бажання добровільно по­дати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану про реєстрацію свого батьківства, суд має відкласти розгляд справи або оголосити перерву на строк, необхідний для розв’язання питання в такому порядку, а в разі надання і нового свідоцтва про народжен­ня дитини – закрити провадження у справі за відсутністю підстав для її судового розгляду (п. 1 ст. 255 ЦПК України).

Встановлення факту батьківства за рішенням суду

Встановлення факту батьківства за рішенням суду

Згідно зі ст. 130 СК України у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду.

Заява про встановлення факту бать­ківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до ч. 1 ст. 135 СК України.

Заява про встановлення факту батьківства може бути подана особа­ми, зазначеними у ч. З ст. 128 СК України.

Заяви про встановлення фактів батьківства чи визнання батьків­ства розглядаються судом, якщо у свідоцтві про народження певна особа не вказана батьком дитини і можуть бути подані матір’ю, опі­куном чи піклувальником дитини чи самою дитиною після досяг­нення повноліття.

Оспорювання материнства

Оспорювання материнства

Для встановлення материнства не має значення сімейний стан жінки.

У сімейному законодавстві діє загальний принцип, відпо­відно до якого матір’ю дитини є жінка, яка її народила.

Звернутися до державного органу реєстрації актів цивільного стану з метою ре­єстрації народження дитини має право як мати дитини, народженої в шлюбі, так і мати дитини, народженої поза шлюбом.

В останньому випадку походження дитини від матері визначається на підставі до­кумента закладу охорони здоров’я про народження нею дитини.

Відповідно до ст. 139 СК України жінка, яка записана матір’ю дитини, може оспорити своє материнство.

Жінка, яка вважає себе матір’ю дитини, має право пред’явити позов до жінки, яка записа­на матір’ю дитини, про визнання свого материнства.

Оспорювання материнства не допускається у випадках, передбачених ч. 2 та ч. З ст. 123 СК України.

До вимоги про визнання материнства встанов­люється позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір’ю дитини.

Отже, оспорювання материнства не допускається, коли дитина народилась в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, а саме:

 • у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в ре­зультаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, коли батьками дитини визнається подружжя;
 • коли подружжя визнається – батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її : організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Також необхідно враховувати, що до вимог жінки, записаної матір’ю дитини, про оспорювання материнства позовна давність не застосовується.

Консультація адвоката по сімейним справам при визнанні батьківства через суд

Консультація адвоката по сімейним справам при визнанні батьківства через суд

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при визнанні батьківства через суд, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про розірвання шлюбу в суді на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про визнання батьківства через суд! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про визнання батьківства через суд, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи має право суд примусити одного з батьків до проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експерти­зи?
У якому випадку не можливо оспорити материнство?
Чи може подавати позов про визнання батьківства інша особа?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Визнання батьківства через суд”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України й актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Права батьків та дітей;
 2. Види немайнових відносин батьків та дітей;
 3. Виникнення особистих немайнових прав;
 4. Встановлення походження дитини;
 5. Батьківські обов’язки;
 6. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 7. Позбавлення батьківських прав;
 8. Майнові правовідносини батьків та дітей;
 9. Договори батьків щодо дітей.
Оцените статью
АДВОКАТ
Визнання батьківства через суд
Норми цивільного законодавства у спадкових правовідносинах
Норми цивільного законодавства у спадкових правовідносинах