Адвокат у процесі прийняття спадщини

Адвокат у процесі прийняття спадщини

Адвокат у процесі прийняття спадщини

Відкриття спадщини недостатньо для того, щоб той чи інший потенційний спадкоємець став правонаступником померлого і здій­снив своє право на спадкування.

Для того, щоб стати суб’єктом прав та обов’язків, спадкоємцю необхідно прийняти спадщину.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які строки прийняття спадщини? Який порядок подання заяви про прийняття спадщини? Як скласти заяву про прийняття спадщини у 2021 році?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Процес сприйняття спадщини

Під прийняттям спадщини слід розуміти вчинення спадкоємцем дій, що виражають його волю на отримання спадщини.

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.

Згідно 1268 ЦК України, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку для прийняття спадщи­ни, він не заявив про відмову від неї.

Отже, такі спадкоємці набува­ють спадщину через закон, а саме, якщо протягом встановленого строку для прийняття спадщини зазначені спадкоємці не відмовилися від спадщини, то спадщина вважається прийнятою.

Особи, які за ві­ком визнані частково дієздатними або не повністю дієздатними (мало­літні, неповнолітні), а також особи, що визначені недієздатними або обмежено дієздатними за рішенням суду вважаються такими, що при­йняли спадщину незалежно від сумісного проживання, крім випадків відмови від спадщини їх представників та згоди на відмову від спад­щини органів опіки та піклування (ст. 1273 ЦК України).

Незалежно від факту постійного проживання зі спадкоємцем, особи які приймають спадщину, повинні у відповідний строк пода­ти заяву про прийняття спадщини за місцем її відкриття.

Викладене дає підставу для висновку, що відповідно до норм ЦК України можна виділити три способи прийняття спадщини:

 • фактичне прий­няття – шляхом мовчання (пасивна поведінка);
 • юридичне прийнят­тя – шляхом подачі заяви про прийняття спадщини (активна по­ведінка);
 • автоматичне прийняття спадщини – прийняття спадщини малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, а також особами, цивільна дієздатність яких обмежена, які вважаються та­кими, що прийняли спадщину, крім випадків встановлених ч.2-4 ст. 1273 ЦК України.

Відповідно ч. 1 ст. 1269 ЦК України спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати заяву про прийняття спадщи­ни нотаріусу.

З 1 січня 2016 року українці можуть оформити спад­щину в сільрадах, згідно З законом України від 20 жовтня 2014 року 1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо де­яких питань спадкування».

Документ передбачає спрощення оформ­лення спадщини та реєстрації прав спадкоємців шляхом надання відповідних повноважень місцевим органам самоврядування.

Заява про прийняття спадщини подається особисто спадкоємцем у строк для здійснення права на прийняття спадщини.

Прийняття спадщини неповнолітньою, малолітньою та недієздатною особою

Неповнолітня особа, яка вже досягла 14 років і бажає прийняти спадщину, може звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини без зго­ди своїх батьків.

Це пов’язано з наявністю у неповнолітньої особи права виконувати деякі дії, що тягнуть за собою виникнення права власності без згоди її законних представників.

Заяви про прийняття спадщини від малолітніх осіб, від осіб, що визнані недієздатними, подають батьки малолітніх осіб (усиновите­лі), опікун.

У випадку, коли спадкоємцями є малолітні особи, бать­ки повинні разом з заявою подати документи, що підтверджують їх повноваження, як представників малолітньої особи, а саме це сві­доцтво про народження малолітньої особи, що не досягла 14 років.

Якщо спадкоємцем є недієздатна особа, то її опікун повинен надати нотаріусу судове рішення про визнання такої особи недієздатною та розпорядження про призначення його опікуном.

Строк прийняття спадщини

Своє суб’єктивне право на спадкування спадкоємець може реа­лізувати в межах чітко встановлених законом строків.

Такими стро­ками вважаються строки, передбаченні у ст. 1270 ЦК України.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо виникнення в особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або від­мови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйнят­тя іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

Строки для прийняття спадщини імперативно визначенні та можуть бути змінені.

Строк для прийняття спадщини дає можливість спад­коємцю реально скористатися свої права і, таким чином, гарантує здійснення суб’єктивних прав та обов’язків.

Справа про спадщину відкривається лише в одного нотаріуса, а точніше в одній нотаріальній конторі, тому обов’язково потрібно узгодити свої дії з рештою спадкоємців.

З моменту подання спадкоємцем заяви про прийняття спадщи­ни або фактично прийняття її, успадковане майно належить йому.

Спадкоємець має право користуватися, управляти майном, але слід враховувати, що доки він не отримає на це майно свідоцтва про пра­во на спадщину, він не може розпоряджатися майном.

Правові на­слідки прийняття спадщини

Правові на­слідки прийняття спадщини полягають перш за все у тому, що спад­коємець отримує як права, так і обов’язки спадкодавця незалежно від віку, стану здоров’я та інших особливостей спадкоємця і трапля­ються такі випадки коли боргів (обов’язків) у спадкодавця значно більше ніж самого майна.

Юридичний супровід у процесі прийняття спадщини.

Коли порушуються права осіб, які мають право на спадщину – вони звертаються до суду за захистом своїх прав та інтересів. Це категорія спорів називається спадкові спори.

Спадкові спори – це, як правило, важкий процес, який вимагає професійної юридичної оцінки, яку може дати тільки професіонал своєї справи.

Послуги адвоката у вирішення спадкових справ

Щоб уник­нути непорозумінь та більше дізнатися про процедуру прийняття спадщини, можна до спадкової справи залучити адвоката (юриста).

Кваліфікований адвокат (юрист) у справах спадкування необхідний для вирішення широкого спектра юридичних питань, які можуть виникати на всіх етапах успадкування.

Наприклад, серед таких ви­падків може бути необхідність перерозподілити спадщину у зв’язку з тим, що інтереси будь-кого із спадкоємців не були враховані при прийнятті спадщини.

Адвокат по спадкових справах надає юридичну допомогу, а саме:

 • юридичні консультації адвоката по спадковим питань;
 • спори про поділ спадкового майна, включаючи питання переважного права спадкування;
 • питання визнання заповіту недійсним;визнання права власності в порядку спадкування;
 • відновлення строку для прийнят­тя спадщини;
 • встановлення різних юридичних фактів, пов’язаних з успадкуванням: родинних відносин, факту прийняття спадщини, факту перебування на утриманні спадкодавця та інші.

Юридична допомога адвоката включає в себе:

 • зустріч ад­воката з довірителем;
 • вивчення документів та обставин спадко­вої справи;визначення судової практики, яка регулює спадковий спір;
 • визначення необхідних доказів, які можна використовувати для обґрунтування позиції по спадковій справі;
 • при необхідності, ви­требування таких доказів;
 • аналіз правової ситуації у справі з ураху­ванням отриманих доказів, фактичних обставин та судової практи­ки по спадкових справах;
 • підготовку та подачу адвокатом позовної заяви до суду;
 • підготовку пояснень довірителя у спадковій справі;
 • подання доказів у спадковій справі; участь адвоката в суді.

Отже адвокат (юрист) по спадщині допоможе грамотне офор­мити всі необхідні документи для отримання спадщини і все, що з цим пов’язано.

У разі необхідності, адвокати (юристи) по спадщи­ні представлять інтереси у судах та інших органах державної влади у разі виникнення спадкових спорів.

Спори, пов’язані зі спадщи­ною та спадкуванням, мають свою специфіку і вимагають уважного ставлення та ретельного підходу з боку адвоката.

Статус адвоката дозволяє зібрати необхідну для ведення спадкової справи в суді ін­формацію, що допомагає приймати правильні рішення в інтересах довірителів.

Адвокат, при здійсненні своєї діяльності зберігає адвокатську таємницю та працює керуючись правилами адвокатської етики та встановленими законом гарантіями своєї незалежності. Це дозволяє адвокату успішно захистити права і законні інтереси довірителя.

Консультація адвоката по сімейним справам при процесі прийняття спадщини

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при процесі прийняття спадщини, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про процес прийняття спадщини на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про процес прийняття спадщини! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про процес прийняття спадщини, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Який срок дається на прийняття спадщини?
Чи потрібна згода батьків дитині 14-ти років на прийняття спадщини?
Чи може спадкоємець відразу після прийняття спадщини розпоряджатися нею?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Адвокат у процесі прийняття спадщини”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Адвокат по спадковим справам;
 2. Джерела спадкового права;
 3. Норми цивільного законодавства у спадкових правовідносинах;
 4. Поняття спадкування та його види;
 5. Послуги адвоката при встановленні факту спадкування;
 6. Відкриття спадщини;
 7. Усунення від права на спадкування;
 8. Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків;
 9. Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом;
 10. Форма, порядок складання, зміна та скасування заповіту.
Оцените статью
АДВОКАТ
Адвокат у процесі прийняття спадщини
Позовна давність та інші строки у сімейному праві
Позовна давність та інші строки у сімейному праві