Особливості шлюбного договору

Особливості шлюбного договору

Особливості шлюбного договору та його зміст

Особливості шлюбного договору та його зміст

За своєю юридичною природою шлюбний договір має ряд осо­бливостей (суб’єктивний склад, момент з якого він вважається укла­деним, його предмет і зміст), що і зумовило його закріплення саме в СК України.

Особливості шлюбного договору

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Чи можна умовами шлюбного договору обмежити кількість майбутніх дітей?Чи може чоловік внести зміни до умов договору без відома дружини?Чи потрібно засвідчувати у нотаріуса зміни, внесені до договору?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Предмет шлюбного договору

Предмет шлюбного договору

Крім того, розглядаючи предмет шлюбного договору, з впевне­ністю можна сказати, що він має цивілістичний характер, адже осно­ву його складають відносини власності та інші майнові відносини сторін.

Однак не можна водночас недооцінювати та применшувати роль сімейно-правових норм у формуванні умов шлюбного догово­ру та визначенні правового режиму майна подружжя.

Тому шлюбний договір слід розглядати, як цивільно-правовий правочин з певною сімейно-правовою специфікою.

Не дивлячись на особливий склад шлюбного договору, не може за­перечити його цивілістичних ознак, адже в цивільному праві є чи­мало договорів з особливим суб’єктним складом, що не виводить їх за межі цивільно-правового договору.

Стосовно шлюбного договору неможливо довести його специ­фічну сімейно-правову сутність, яка відрізняє його від договорів цивільних.

Правова природа шлюбно­го договору

Правова природа шлюбно­го договору

Однак дискусії серед вчених щодо правової природи шлюбно­го договору не обмежуються встановленням галузевої його прина­лежності.

Серед вчених продовжуються дослідження щодо його юридичної специфіки.

Так, намагання віднести шлюбний договір до якоїсь підгрупи подружніх договорів закінчилось невдачею, адже він є договором, що носить комплексний характер, тобто може увібрати у себе умови, які складають зміст окремих видів договорів.

Він також має особливий склад – його сторонами можуть бути не лише подружжя, а й наречені, які подали заяву про реєстрацію шлюбу.

Ще одна особливість полягає в тому, що його предметом може бути майбутнє майно подружжя, яке буде отримане подружжям в майбутньому і вірогідність появи цього майна не є абсолютною.

Отже, шлюбний договір займає особливе місце у системі май­нових договорів подружжя, а тому є особливим засобом правового регулювання майнових відносин подружжя, що визначає його зна­чення, правову природу та сутність.

Якщо розглядати шлюбний договір в контексті прийнятої у ци­вільному праві класифікації угод, то він набуває ряд специфічних ознак, які характеризуватимуть його юридичну специфіку.

Двосторонній характер шлюбного дого­вору

Двосторонній характер шлюбного дого­вору

Однією з таких ознак є двосторонній характер шлюбного дого­вору, бо в ньому виражається воля двох сторін, правам та обов’язкам однієї сторони відповідають зустрічні права та обов’язки іншої.

Так, з укладанням такого договору подружжя зобов’язується виконувати умови договору і, водночас, набуває права вимагати один від одного виконання цих умов.

Шлюбний договір зазвичай є взаємовигідним для сторін, які його укладають і відплатним.

Відплатність може виражатися, на­приклад, у тому, що кожен із подружжя передає свою приватну власність у спільну сумісну власність чи один із подружжя передає свою власність у спільну сумісну, а інший натомість виконує якісь дії зобов’язального характеру.

Проте шлюбні договори не часто ха­рактеризуються еквівалентністю взаємних благ, що надаються сто­ронам одна одній.

Однак можливі та безвідплатні шлюбні договори.

Наприклад, коли за таким договором будинок, що належав до укладання шлюбу одному з наречених, після укладання шлюбу переходить у спільну сулі й сну власність.

Шлюбний договір є консенсуальним, оскільки вважається такий договір укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх пи­тань, що мають істотне значення.

Строк дії шлюбного договору

Строк дії шлюбного договору

Вступає шлюбний договір в закон­ну силу після укладання шлюбу і нотаріального посвідчення.

Відповідно до ст. 96 СК України у шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки трива­лості окремих прав та обов’язків.

Також у шлюбному договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.

Зміст шлюбного договору передбачає досить вузький пере­лік питань відносно життя подружжя.

Якщо порівнювати, напри­клад, із США, де наявність шлюбного контракту сприймається як невід’ємна частиною подружніх відносин, в Україні визначене лише те коло питань між подружжям, які зачіпають відносини в галузі фі­нансів, грошових зобов’язань, майна, користування майном тощо.

Ніякі особисті стосунки на кшталт частоти виконання «подружньо­го обов’язку», розвитку розумових здібностей одного з подружжя, підтримки тіла в спортивній формі, поваги, любові не можуть бути врегульовані шлюбним контрактом.

Які умови потрібно включити у шлюбний договір

Які умови потрібно включити у шлюбний договір

Наведемо перелік умов, які адвокат може порекомендувати включити до шлюбного договору:

 • що і кому буде належати на праві власності;
 • режим спільного майна;
 • режим майна, подарованого на весілля;
 • що і кому дістанеться у випадку розірвання шлюбу;
 • долю подарунків, подарованих один одному під час сімейного життя;
 • порядок несення витрат, внесок кожного в сімейний бюджет;
 • розміри та порядок несення витрат на утримання непрацездатних батьків і догляд за ними
 • порядок проживання їхніх родичів у спільній квартирі (будинку).

Що не можна включити у шлюбний договір

Що не можна включити у шлюбний договір

У свою чергу шлюбним договором не може бути передбачено:

 • яке прізвище обере кожен з наречених при реєстрації шлюбу, яке прізвище та ім’я буде надано дітям, які народяться у подружжя;
 • пріоритет чоловіка або жінки у розв’язання питань сім’ї, ці питання повинні вирішуватись спільно чоловіком і жінкою;
 • обмеження у праві кожного подружжя стосовно навчання і закінчення того чи іншого навчального закладу;
 • обов’язок одного з подружжя щодо прийняття тієї чи іншої віри;
 • обов’язок вінчання після реєстрації шлюбу;
 • працю на присадибній або дачній ділянці;
 • обмеження кількості дітей у подружжя тощо.

Зміст шлюбного договору можуть також складати умови щодо права подружжя на утримання (ст. 99 СК).

Сенс шлюбного до­говору полягає у встановленні правил, які відрізняються від тих, що визначені законом.

Тому сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від тих умов, які передба­чені законом, наприклад, непрацездатності одного з подружжя або його потреби у матеріальній допомозі (ст. 75 СК).

Можуть сторони передбачити також конкретний порядок, роз­мір та строки надання утримання, визначити його натуральну або грошову форму тощо.

Внесення змін до умов договору

Внесення змін до умов договору

Характерною рисою шлюбного договору є тривалість його дії.

Це може викликати необхідність зміни його умов. У СК закріплено загальне правило щодо цього.

Згідно з ч. 1 ст. 100 СК одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається.

Це можливо тільки у тому разі, якщо на таку зміну дають згоду обидві сторони.

В ч. 2 ст. 100 СК сказано, що шлюбний договір може бути змінено подруж­жям.

У зв’язку з тим, що шлюбний договір підлягає нотаріальному посвідченню, усі внесені в нього зміни також мають бути посвідчені нотаріально.

СК передбачає також можливість зміни умов договору за рішенням суду (ч. З ст. 100 СК).

Треба вважати, що це можливо у виключних випадках, якщо цього вимагають інтереси одного з подружжя, інтереси неповнолітніх або непрацездатних повноліт­ніх дітей, які мають особливе значення.

В Україні шлюбний договір не набрав великого втілення, тому що головною особливістю слов’янської душі є щедрість і відкри­тість.

Скупий прагматизм молодятам чужий, а тому напередодні хвилюючого дня весілля зовсім не хочеться міркувати про щось практичне.

Мала поширеність шлюбного договору в Україні багато в чому обумовлена низькою поінформованістю населення про його існування і функції, а також тим, що сьогодні не всі українці розумі­ють, що являє собою поняття шлюбного договору.

Навіть у деяких зарубіжних країнах, де шлюбний договір закріплений відносно дав­но, він не надто користується популярністю, лише при повторному шлюбі (напевне, сподіваються на краще).

Консультація адвоката по сімейним справам про особливості шлюбного договору

Консультація адвоката по сімейним справам про особливості шлюбного договору

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи про особливості шлюбного договору, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про особливості шлюбного договору на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про особливості шлюбного договору! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про особливості шлюбного договору, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Особливості шлюбного договору

Найчастіші питання адвокату

Чи можна умовами шлюбного договору обмежити кількість майбутніх дітей?
Чи може чоловік внести зміни до умов договору без відома дружини?
Чи потрібно засвідчувати у нотаріуса зміни, внесені до договору?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Особливості шлюбного договору”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Майнові відносини подружжя;
 2. Законний режим майна подружжя;
 3. Договірний режим подружнього майна;
 4. Право на майно у цивільному шлюбі;
 5. Укладання та розірвання шлюбного договору;
 6. Розірвання шлюбного договору.
Оцените статью
АДВОКАТ
Особливості шлюбного договору
Позовна давність та інші строки у сімейному праві
Позовна давність та інші строки у сімейному праві