Оформлення спадкових прав

Оформлення спадкових прав

Оформлення спадкових прав

Відповідно до ст. 1296 ЦК України, спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, то свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та час­ток у спадщині інших спадкоємців.

Загальний строк на прийняття спадщини встановлено відповідно до вимог ст. 1270 ЦК України у 6 місяців і розпочинається з дня відкриття спадщини.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як оформити спадщину? Як оформити спадщину після смерті? Скільки треба платити нотаріусу за оформлення спадщини?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Видача свідоцтва про право на спадщину

Після спли­ву цього строку у спадкоємця виникає право на отримання свідоцтва про право на спадщину.

Відсутність свідоцтва про право на спадщи­ну не позбавляє спадкоємців права на спадщину.

Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю, який своєчасно прийняв спадщину, а саме подав заяву про прийняття спадщини або спільно сумісно проживав на момент смерті спадко­давця, жодними строками не обмежується.

Такий спадкоємець може звернутися за одержанням свідоцтва про право на спадщину будь-коли після закінчення шестимісячного строку.

Свідоцтво про право на спадщину важко визнати документом, що має правовстановлююче значення, тому свідоцтво про право на спадщину легітимує спадкоємця, який прийняв спадщину, тобто є підтвердженням правонаступництва, що відбулося.

Місце відкриття спадщини

Оформити спадщину можна у будь-якого нотаріуса, неважли­во – у приватного або державного, за місцем відкриття спадщини.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадко­давця.

Якщо місце проживання спадкодавця не відоме, місцем від­криття спадщини є місцеперебування нерухомого майна, а за його відсутності – рухомого майна.

Якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи держав­ної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або тимча­сово окупована територія, тоді місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, яка свідчить про волевиявлення щодо спад­кового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлених в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.

Умови для видачі свідоцтва про право на спадщину

Для видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус вста­новлює:

 • факт смерті та час відкриття спадщини;
 • коло спадко­ємців за заповітом та /або за законом;
 • факт прийняття спадщини (ст. 1267, 1268 ЦК України);
 • cпадкову масу, тобто майно, що на­лежало спадкодавцеві і яке є на день відкриття спадщини.

Свідоцтво про право на спадщину видається за наявності у спадковій справі всіх необхідних документів та відомостей.

За загальним правилом спадкоємці, які прийняли спадщину, лише мають право, проте не зобов’язані одержувати свідоцтво про право на спадщину, хоча для безперешкодного здійснення спадко­ємцями своїх прав одержання свідоцтва у багатьох випадках є до­цільним та необхідним.

Разом з тим статтею 1297 ЦК України встановлений обов’язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців.

Завершується оформлення спадкових прав видачею свідоцтва про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину не ство­рює нових прав у спадкоємців на майно, а тільки підтверджує вже існуюче право на нього, бо право на спадкування у них виникає з моменту відкриття спадщини.

Спадкоємці, які прийняли спадщину, мають право звернутися до нотаріуса із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщи­ну протягом будь-якого часу після завершення строку для прийняття спадщини.

Строк видачі свідоцтва про право на спадщину

Водночас свідоцтво може бути видане не раніше закін­чення строку для прийняття спадщини, тобто шести місяців з часу її відкриття.

Згідно ст. 1298 ЦК України свідоцтво про право на спад­щину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

Якщо поміж спадкоємців може опинитися дитина, яка зачата, але ще не народилася на час відкриття спадщини, то видача свідо­цтва про право на спадщину і розподіл спадщини можуть проводи­тися тільки після народження такої дитини.

Для охорони інтересів такої дитини до участі в розподілі має бути запрошений представ­ник органу опіки й піклування.

Дозвіл на одержання частини вкладу

До закінчення строку на прийняття спадщини, нотаріус може видати дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавцю у банку (фінансовій установі), якщо це викликане обставинами, які мають істотне значення.

Такими обставинами, зокрема, можуть бути:

 1. Ви­трати на догляд за спадкодавцем під час хвороби, а також на його поховання.
 2. Витрати на утримання осіб, які перебували на утри­манні спадкодавця. Ці виплати зараховуються в ту частку спадщини, яка належить цьому утриманцеві.
 3. Витрати на задоволення пре­тензій осіб, які працювали на спадкоємця чи відшкодування заподі­яної спадкодавцем шкоди.
 4. Витрати на охорону спадкового майна та управління ним.
 5. Витрати, пов’язані з повідомленням спадко­ємців про відкриття спадщини.

Спрощення процедури оформлення спадщи­ни

Щодо оформлення спадщини, були зроблені зміни і доповнення до ЦК України, до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Закон України № 1709-УІІ «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України (щодо деяких питань спадкування)» від 20.10.2014 року тепер спрощує процедуру оформлення спадщи­ни та реєстрації прав громадян на успадковане ними нерухоме майно, насамперед на селі.

Мешканці сільських населених пунктів зможуть оформити необхідні документи за місцем проживання, а це робить відповідні послуги більш доступними для спадкоємців та зменшує часові та грошові витрати на їх оформлення.

Прийняття цього за­кону є реалізацією одного з напрямків децентралізації влади, адже органам місцевого самоврядування сільських населених пунктів на­даються повноваження щодо оформлення спадщини.

Законом спрощено оформлення спадщини для найближчих роди­чів спадкодавця, які мають право на спадкування за законом.

Оподатку­вання об’єктів спадщини

Дотепер за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподаткову­валися об’єкти спадщини, які успадковувалися тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (Закон України від 23 лю­того 2017 року № 1910-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини»).

Тепер нульова ставка буде застосовуватися також і до об’єктів спадщини, що успад­ковується членами сім’ї другого ступеня споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері й з боку батька, а також онуки.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вва­жаються її батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Законом також встановлено, що не буде про­водитися оцінка об’єктів спадщини (для цілей оподаткування), які успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого сту­пенів споріднення.

Раніше це було досить затратною процедурою.

Оформлення спадщини через суд

У випадку незгоди спадкоємців з результатом звернення за оформленням спадщини до нотаріуса чи порушення їх спадкових прав чи інтересів зі сторони нотаріуса спадкоємці можуть (і немину­че повинні) звернутися для вирішення спору чи встановлення фактів спадщини в суд.

При відмові нотаріуса завести спадкову справу чи видати спадкоємцю свідоцтво на спадщину в належній частці право останнього на спадщину не може бути оформлене інакше, ніж через суд.

Після ряду судових засідань, витребування й дослідження судом доказів про належність спадщини, наявність права на спадкування у сторін справи, перевірки дотримання закону в обставинах спадку­вання за клопотанням юриста по спадщині здійснюється оформлен­ня права власності на спадщину через суд.

Пропущення строку для прийняття спадщини

Якщо спадкоємець із якихось причин пропустив шестимісячний строк для прийняття спадщини, може виникнути необхідність вклю­чення його до числа спадкоємців, а отже і внесення змін до свідо­цтва про право на спадщину.

Відповідно до ст. 1300 ЦК України це можливе за письмовою згодою всіх спадкоємців, які прийняли спад­щину.

Якщо така згода є, нотаріус за місцем відкриття спадщини може внести зміни до свідоцтва про право на спадщину.

У випадку, коли такої згоди немає, то спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може звернутися до суду із заявою про вне­сення змін до свідоцтва про право на спадщину.

Якщо суд знайде причини пропуску строку поважними й за­довольнить позов, але спадкове майно вже було прийняте іншими спадкоємцями, то спадкоємець, який пропустив строк, одержить лише з належного йому майна, що зберіглося в натурі, а також ко­шти, виручені від реалізації решти належного йому майна.

Додаткове свідоцтво про право на спад­щину

У деяких випадках можлива видача додаткового свідоцтва про право на спад­щину.

Необхідність у ньому виникає, коли спадкоємці одержали сві­доцтво на певну частину майна, а пізніше було виявлене інше май­но, не зазначене у виданому свідоцтві.

Свідоцтво про право на спадщину може бути визнано недій­сним за рішенням суду у випадках порушення правил, встановле­них нормами книги шостої ЦК України, а також нормами глави 16 ЦК України.

Консультація адвоката по сімейним справам при оформленні спадкових прав

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при оформленні спадкових прав, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про оформлення спадкових прав на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про оформлення спадкових прав! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про оформлення спадкових прав, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Який строк визначено законом на прийняття спадщини?
Що мається на уваці під місцем відкриття спадщини?
В якому випадку свідоцтво про право на спадщину необхідне?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Оформлення спадкових прав”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Адвокат по спадковим справам;
 2. Джерела спадкового права;
 3. Норми цивільного законодавства у спадкових правовідносинах;
 4. Поняття спадкування та його види;
 5. Послуги адвоката при встановленні факту спадкування;
 6. Відкриття спадщини;
 7. Усунення від права на спадкування;
 8. Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків;
 9. Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом;
 10. Форма, порядок складання, зміна та скасування заповіту.
Оцените статью
АДВОКАТ
Оформлення спадкових прав
✅ Про адвоката Скрябіна О.М.