Встановлення походження дитини

Встановлення походження дитини

Встановлення походження дитини

Встановлення походження дитини

Походження дитини від певних батьків ґрунтується на засвідче­ному у певному порядку органом акті про народження дитини, де батьки мають бути записані як мати та батько дитини.

У результа­ті офіційної реєстрації цього юридичного факту в матері, батька та дитини виникає комплекс прав та обов’язків.

Це положення  звичайно ж, стосується як дітей, народжених у шлюбі, так і дітей, народжених особами, які не перебувають у зареєстрова­ному шлюбі (народжені поза шлюбом).

Батьки й діти мають взаємні особисті немайнові та майнові права та обов’язки.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як встановити походження дитини? Як визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою? Які проблемні питання визначення походження дитини від батьків?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Реєстрація народження дитини

Реєстрація народження дитини

Права та обов’язки матері, батька і дитини гуртуються на походженні дитини від них, засвідче­ному органом.

Отже, юридичною підставою відносин між батька­ми та дітьми є кровне походження дітей від певних осіб (матері та батька), яке засвідчене органом в порядку.

Сама наявність фактичного складу, який утворюється сукупністю двох юридичних фактів: події – народження дитини та дії – реєстрації народження органом, є підставою виникнення пра­вовідносин між дітьми та їхніми батьками.

Народження фізичної особи та встановлення її походження на­лежать до актів цивільного стану, що підлягають державній реє­страції.

Державна реєстрація в цих випадках є зовнішнім вираженням існування певної обставини.

Вона свідчить про виникнення права й одночасно породжує це право, тобто має правовстановлюючий характер.

Отже, у сфері сімейного права по­ходження дитини від певних батьків стає юридичним фактом лише за умови його посвідчення компетентним державним органом.

Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним ви­значенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Отже, визначення походження дитини є підставою виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини (дітей).

Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним ви­значенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по бать­кові.

Народження дитини повинно бути зареєстроване не пізніше одного місяця з дня народження дитини.

Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою за­явою.

У разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможли­вості зареєструвати народження реєстрація здійснюється за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Для реєстрації народження дитини до органів пред’являються певні документи, а саме: довідка медичної установи про народження дитини та документи, що посвідчують особу батьків (одного з них).

Визначення походження дитини

Визначення походження дитини

Крім того, залежно від порядку визначення походження дитини від певного батька також пред’являються свідоцтво про шлюб, або за­ява батька (спільна заява батьків) про визнання батьківства, або су­дове рішення про визнання батьківства

Визначення походження дитини від чоловіка і жінки, які пере­бувають у шлюбі між собою, не викликає проблем.

Дитина, яка зачата і(або) народжена у шлю­бі, походить від подружжя.

Дружина записується матір’ю, а чо­ловік – батьком дитини.

Походження дитини від подружжя визначається на підставі:

 • свідоцтва про шлюб;
 • доку­мента закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дити­ни, а заклади охорони здоров’я при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.

Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на батьків дитини та керівника закладу охорони здоров’я відпові­дальності, установленої законом.

Викладене стосується ситуації, коли дитина зачата і народжена у шлюбі; зачата до шлюбу, а народжена у шлюбі.

Складні випадки у визначенні походження дитини

Складні випадки у визначенні походження дитини

Складніше визначити походження дитини від матері та батька у випадках:

 • коли дитина зачата у шлюбі, а народжена після при­пинення шлюбу;
 • коли дитина зачата у шлюбі, а народжена після визнання шлюбу недійсним.

Позиція законодавця у визначенні питань походження дити­ни ґрунтується на пріоритеті шлюбних відносин, оскільки дити­на, народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

Визначальним при цьому є строк – десять місяців. Після спливу десяти місяців з моменту припинення шлюбу або ви­знання його недійсним народжена жінкою дитина не буде вважатися такою, що походить від подружжя.

Виняток із зазначеного правила становить випадок, якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини є чоловік її матері у повторному шлюбі.

Встановлення походження дитини

Визнання бать­ківства

Особа, яка вважає себе бать­ком дитини, народженої жінкою, яка в момент зачаття або наро­дження дитини перебувала у шлюбі з іншим чоловіком, має право пред’явити до її чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, по­зов про визнання свого батьківства.

До вимоги про визнання бать­ківства застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналась або могла дізнатися про своє батьків­ство.

Тобто, практично, у будь—який час батько може заявити про те, що він дізнався про кровні  зв’язки з дитиною та про свої права щодо неї.

Отже, вік дитини не має значення.

Права та обов'язки батьків і дітей в адвокатській діяльності

Права та обов’язки батьків і дітей в адвокатській діяльності

Розглядаючи питання про походження дитини від подружжя,  слід мати на увазі й положення  якого дружина і чоловік мають право подати до державного ор­гану реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка батьком дитини.

У житті бувають ситуації, коли подружжя документально може перебувати у шлюбі, але фактично створити нові сім’ї, в яких народяться діти або жінка може народити дити­ну від чоловіка, з яким вона просто мала інтимні стосунки.

Тому, коли буде заява подружжя про невизнання чоловіка батьком дитини та не буде заяви особи, яка є фактично батьком дитини, та якщо не­має рішення суду про визнання батьківства, запис про батька дити­ни у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові батька дитини записується за вказівкою матері.

Визначення походження дитини при штучному заплідненні

Визначення походження дитини при штучному заплідненні

На відміну від раніше чинного законодав­ства викладені правила визначення походження дитини від бать­ка, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка.

Вони є такими:

 1. У разі штучного запліднення дружини, проведеного за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини, яка народжена його дружиною.
 2. У разі імплантації в організм ін­шої жінки зародка, зачатого подружжям, батьками дитини є подруж­жя.
 3. Якщо зародок, зачатий чоловіком, який перебуває у шлюбі, та іншою жінкою, імплантовано в організм його дружини, дитина вважається такою, що походить від подружжя.

Як визначається походження дитини від батьків, які не перебувають у шлюбі між собою

Як визначається походження дитини від батьків, які не перебувають у шлюбі між собою

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження ди­тини від батька може визначатися за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між со­бою.

Така заява може бути подана як до, так і після народження ди­тини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана не­повнолітнім, орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього про за­пис його батьком дитини.

У разі якщо повідомити батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, орган державної реє­страції актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини.

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального посвідчення.

Повноваження представника мають бути нотаріально посвідчені.

Подання спільної заяви жінкою та чоловіком, які не перебува­ють у шлюбі між собою, про визнання батьківства до органу дер­жавної реєстрації актів цивільного стану унеможливлює подання позову до суду про визнання батьківства.

Проте не позбавляє чоловіка права у подальшому оспорити своє батьківство, пред’явивши до суду позов про виключення.

Досить поширеними в житті є випадки, коли батьківство, мате­ринство встановити неможливо.

Так, при народженні дитини у ма­тері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної за­яви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові батька дитини записується за вказівкою її матері.

Визначення батьківства у разі смерті батьків чи якщо їх місце знаходження невідоме

Визначення батьківства у разі смерті батьків чи якщо їх місце знаходження невідоме

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання, запис про матір та батька дитини проводиться відповід­но до даної норми за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина.

Якщо батьки дитини невідомі, запис про них у Книзі реєстрації народжень проводиться за рішенням органу опіки та піклування.

Реєстрація народження знайденої дитини, батьки якої невідомі, провадиться за письмовою заявою представника органу опіки та пі­клування, адміністрації дитячого лікувального закладу, куди влашто­вана дитина, органів внутрішніх справ або особи, у якої перебуває дитина, не пізніше трьох діб з часу виявлення дитини.

Одночасно із заявою про реєстрацію народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану подаються рішення органу опіки та піклу­вання, а також довідка медичного закладу про вік дитини.

Прізвище, ім’я, по батькові знайденої дитини записуються згідно з даними, за­значеними в рішенні органу опіки та піклування.

У графі «Для відміток» зазначається — Дитина знайдена, батьки невідомі, відомості про них унесені згідно з рішенням органу опіки та піклування!, а також указуються назва та адреса дитячого закла­ду, де перебуває дитина, або прізвище, ім’я, по батькові та адреса особи, яка взяла дитину на виховання.

У графі «Місце народження» зазначається місце реєстрації народження дитини.

Якщо лікувальним закладом установлено, що вік знайденої дитини становить більше одного року, то реєстрація здійснюється у книзі реєстрації поновлених актових записів про народження як первинна, але після порядкового номера зазначається —Реєстрація з пропуском строку.

Реєстрація знайдених дітей, яким не виповнив­ся один рік, провадиться в книзі поточної реєстрації на підставі до­кументів, визначених у цьому пункті на загальних підставах.

Консультація адвоката по сімейним справам при встановленні походження дитини

Консультація адвоката по сімейним справам при встановленні походження дитини

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при встановленні походження дитини, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про встановлення походження дитини на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про встановлення походження дитини! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про встановлення походження дитини, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Де проводиться реєстрація дитини?
Які документи мають подати батьки для здійснення реєстрації дитини?
В який термін має народитися дитина після розлучення її батьків, щоб вважатися такою, що походить від подружжя?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Встановлення походження дитини”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Визнання батьківства через суд;
 2. Батьківські обов’язки;
 3. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 4. Позбавлення батьківських прав;
 5. Майнові правовідносини батьків та дітей;
 6. Договори батьків щодо дітей;
 7. Права батьків і дітей на майно;
 8. Управління майном дитини;
 9. Правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей.
Оцените статью
АДВОКАТ
Встановлення походження дитини
Право на майно у цивільному шлюбі
Право на майно у цивільному шлюбі