Договори батьків щодо дітей

Договори батьків щодо дітей

Договори батьків щодо дітей

Договори батьків щодо дітей

В сучасних умовах в Україні відбулися кардинальні зміни у за­конодавчих підходах до регулювання відносин батьків та дітей завдяки розширенню сфери диспозитивності.

Чинний СК України виходить з того, що батьки вправі вирішити питання виховання та утримання дітей в добровільному порядку, уклавши відповідні до­говори, а норми закону, що регулюють питання утримання та вихо­вання дітей в примусовому порядку,застосовуються тільки за відсут­ності домовленості між сторонами.

Відповідно до ст. 7 СК України передбачається загальна можливість врегульовувати сімейні відно­сини за договором.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як скласти договір про виховання та утримання дитини? Які права та обов'язки батьків та дітей? Як скласти договір про побачення з дитиною?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Поіме­новані договори батьків щодо виховання та утримання дітей

Поіме­новані договори батьків щодо виховання та утримання дітей

В літературі виділяють поіменовані і не поіменовані договори батьків щодо виховання та утримання дітей.

Аналізуючи зміст СК України можна визначити наступні поіме­новані договори батьків щодо виховання та утримання дітей:

 1. Договір про визначення місця проживання дитини у разі розі­рвання шлюбу та порядку участі у забезпеченні умов життя дитини того з батьків, хто буде проживати окремо (ч. 1 ст. 109 СК України). Так, відповідно до вказаної статі подружжя, яке має дітей, має пра­во подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на осо­бисте виховання дітей;
 2. Договір подружжя про утримання дітей після розірвання шлюбу (ч. 2 ст. 109 СК України).Так, відповідно до вказаної статі договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений;
 3. Договір щодо здійснення батьками батьківських прав та вико­нання обов’язків (ч. 4 ст. 157 СК України).

Так, вказана стаття перед­бачає можливість брати участь у вихованні і на договірних засадах.

Договір щодо здійснення батьків­ських прав та виконання обов'язків

Договір щодо здійснення батьків­ських прав та виконання обов’язків

Так, батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьків­ських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини.

В такому договорі можна передбачити будь-які умови щодо виховання дитини та спілкування із нею: місце спілкування, час, тривалість, можливість спільного відпочинку тощо.

Дана мож­ливість передбачається для того, щоб того з батьків, хто проживає з дитиною, у разі його ухилення від виконання договору можна було б притягнути до відповідальності, адже у відповідності до абз. 2 ч. 4 ст. 157 СК України він буде зобов’язаний відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану другому з батьків.

Щобільше, у випад­ку порушення договору може ставитись питання перед судом про усунення перешкоди у спілкуванні із дитиною, а іноді навіть і про передачу дитини іншому із батьків.

Особливості договору про сплату аліментів на дитину

Особливості договору про сплату аліментів на дитину

Так, відповідно до ст. 189 СК України батьки мають право укласти до­говір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строк виплати.

Умови договору не можуть порушувати права ди­тини, які встановлені СК України.

Договір укладається у письмо­вій формі та нотаріально посвідчується.

У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого надпису нотаріуса.

За своєю правовою природою зазначений договір належить до сімейно-правових договорів, оскільки в результаті його укладен­ня та виконання настають правові наслідки, передбачені нормами сімейного законодавства — утримання дитини.

Водночас він пови­нен відповідати загальним вимогам ст. 203 ЦК, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Слід зазначити, що законодавче закріплення можливості уклас­ти такий договір відповідає положенням ч. 1 ст. 181 СК України, від­повідно до якої способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

Договір про участь у додаткових витратах на утримання дити­ни

Договір про участь у додаткових витратах на утримання дити­ни

Так, відповідно до ст. 185 та ст. 189 СК України, той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Спільні ознаки договорів батьків щодо дітей

Спільні ознаки договорів батьків щодо дітей

Аналізуючи чинне сімейне законодавство України, можна ви­ділити наступні характерні ознаки договорів батьків щодо дітей:

 • наявність спеціальних суб’єктів (батьки та діти);
 • всі договори щодо виховання та утримання неповнолітньої дитини є договорами на користь третьої особи (дитини);
 • ці договори мають строковий характер;
 • ці договори не повинні порушувати права дитини, ви­значені чинним законодавством України.

Слід зазначити, що учасники сімейних правовідносин можуть укладати також не поіменовані договори, якщо це не суперечить ви­могам чинного СК України, інших нормативно-правових актів та моральних засад суспільства, що випливає із диспозитивності регу­лювання договорів (ст. 7 та ст. 9 СК України).

Непоіменовані сімейно-правові договори

Непоіменовані сімейно-правові договори

Як правильно зазначається в літературі, до не поіменованих сімейно-правових договорів відносяться договори, що укладаються між батьками та дітьми (повнолітніми донькою, сином).

Особливостями вказаних договорів є те, що вони:

 • прямо не визначені в СК України;
 • мають строковий характер;
 • передба­чають наявність спеціального суб’єкта (батьки та повнолітні діти);
 • можуть передбачати порядок сплати повнолітньою дитиною алімен­тів на утриманні одного або обох батьків, його (їх) лікування, вла­штування відпочинку та побуту тощо;
 • мають особисто-довірчий характер.

Аналізуючи чинне сімейне законодавство України, можна виді­лити наступні не поіменовані договори, що укладаються між бать­ками та дітьми:

 • договори, що укладаються між батьками та дітьми (повнолітніми донькою, сином);
 • договори між дітьми (повноліт­німи синами, доньками) про спільне надання утримання батькам (або одному з них);
 • інші договори.

Консультація адвоката по сімейним справам при договорі батьків щодо дітей

Консультація адвоката по сімейним справам при договорі батьків щодо дітей

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при договорі батьків щодо дітей, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про договори батьків щодо дітей на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про договори батьків щодо дітей! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про договори батьків щодо дітей, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Що зазначається у договорі про здійснення батьків­ських прав щодо прав та обов’язків того з батьків, який проживає окремо від дитини?
Які особливості договору про сплату аліментів на дитину?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Договори батьків щодо дітей”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Встановлення походження дитини;
 2. Визнання батьківства через суд;
 3. Батьківські обов’язки;
 4. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 5. Позбавлення батьківських прав;
 6. Майнові правовідносини батьків та дітей;
 7. Права батьків та дітей на майно;
 8. Управління майном дитини;
 9. Правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей.
Оцените статью
АДВОКАТ
Договори батьків щодо дітей
✅ Грамоти та заслуги