Майнові правовідносини батьків та дітей

Майнові правовідносини батьків та дітей

Правовідносини батьків та дітей у відношенні майна

Правовідносини батьків та дітей у відношенні майна

Кожна сім’я має у власності певне майно (зокрема, речі, гро­шові кошти, нерухомість, транспортні засоби, засоби виробництва, майнові права тощо).

Склад, кількість і вартість такого майна не об­межується чинним законодавством України, крім майна, виключе­ного з цивільного обігу.

Головним його призначенням є задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб сім’ї.

Майнові правовідносини, які можуть виникати між батьками та дітьми поділяють на дві групи:

 • відносини батьків і дітей з при­воду майна, що перебуває у сфері володіння сім’ї;
 • аліментні зобов’язання батьків та дітей.

Батьки та діти, які спільно проживають, можуть бути само­стійними власниками майна.

Зазвичай, основним джерелом дохо­дів в сім’ї є майно і праця батьків.

Проте, за ЦК України будь-яке майно, набуте за договором дарування або у спадщину, є особис­тою власністю обдарованого чи спадкоємця.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які правовідносини батьків та дітей щодо утримання? Які права повнолітніх дітей на майно батьків? Які аліментні правовідносини батьків та дітей?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Майнові права дітей

Майнові права дітей

Отже, діти незалежно від віку можуть отримати у спадщину чи за договором дарування будь-яке майно, що стане їх власністю, а батьки будуть здійсню­вати управління цим майном чи володіти в інший спосіб лише як законні представники дитини.

Подарувати майно власній дитині можуть і батьки. З моменту отримання дарунка воно буде вважа­тись власністю дитини.

Безперечно, що власністю дитини будуть речі, які придбані у власність виключно для задоволення потреб дитини. З самого народження це можуть бути пелюшки чи колис­ка, а згодом одяг, іграшки, музичні інструменти тощо. На такі речі батьки втрачають право власності з часу передачі дарунка дитині.

Набути право власності на річ дитина може і власними правомір­ними діями.

Відповідно до ст. 31 ЦК України навіть особа, що не досягла 14 років, має право здійснювати особисті немайнові пра­ва на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охоро­няються законом. Здійснення таких немайнових прав передбачає можливість брати участь у конкурсах, змаганнях, за результатами яких дитина може отримати нагороду, що стане об’єктом її влас­ності.

З 14-річного віку дитина може мати самостійний заробіток і розпоряджатися ним, в тому числі і купувати речі. Не заборонено отримання такою дитиною і інших доходів, в тому числі від участі в господарських товариствах.

Отже, при здійсненні поділу майна подружжя речі, що ста­новлять власність дитини, не включаються у поділ незалежно від того, ким з батьків зроблений дарунок дитині та на яку суму.

Якщо батьки вкладають власні кошти у придбання для дитини майна, зо­крема речей особистого вжитку, одягу, іграшок, книг, музичних інструментів батьків і може бути передано дитині у тимчасове або постійне корис­тування.

Так, наприклад, бібліотека, музичні інструменти зазвичай слугують для задоволення потреб всіх членів сім’ї, які користують­ся ними спільно. Закон зобов’язує батьків передати в користування дитини таке майно.

Потреба у певному майні залежить від віку ди­тини, її здібностей, стану здоров’я, роду занять.

В будь-якому разі дитина має бути забезпечена майном, необхідним для задоволення мінімальних побутових потреб.

Права батьків та дітей на користування житлом

Права батьків та дітей на користування житлом

Права батьків та дітей на користування житлом, яке є власністю когось із них, встановлюються законом.

Оскільки власником жилого будинку або квартири можуть бути як батьки (частіше), так і дитина, то обов’язок з надання в користування житла може бути покладе­ний на них обох.

Право членів сім’ї користуватися житлом власника віднесено до прав користування чужим майном, тобто до обмеже­них прав на чужі речі.

Надавши право користування житлом члену сім’ї, який проживає з ним, власник тим самим встановлює особис­тий сервітут.

Безумовно, власник має право розпорядитися власним житлом, продати його, подарувати. Але в таких випадках він пови­нен забезпечити житлові права дитини.

Вочевидь, порушенням прав буде позбавлення дитини взагалі місця проживання, зменшення її жилої площі нижче санітарного мінімуму. А надання дитині в ко­ристування однієї кімнати замість 3, які вона займала раніше, на­вряд чи можна вважати грубим порушенням її прав.

В будь-якому разі батьки зобов’язані забезпечити своїй дитині належні умови проживання, а дитина не може самостійно розпорядитися без згоди батьків належним їй на праві власності житлом.

Управління майном дітей

Управління майном дітей

Якщо у малолітньої дитини є майно, управління ним здій­снюють батьки без спеціального на те уповноваження. Управління майном включає здійснення господарської діяльності з майном ди­тини, наприклад, переобладнання, ремонт майна, а також вчинен­ня у встановленому законом порядку правочинів з майном дитини: укладення договорів купівлі-продажу, ренти, оренди тощо.

Якщо малолітня дитина може самостійно визначати свої потреби та інтер­еси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі по­треби та інтереси. Так, дитина, яка має певні здібності, може визначитись у спрямуванні доходів від власного майна на розвиток цих здібностей.

В законі чітко визначено коло правочинів, які батьки не можуть вчиняти щодо майнових прав дитини без дозволу органу опіки та піклування. До них належить укладення договорів що підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну жилого будинку, квартири; видача письмових зобов’язань від імені дитини; відмова від майно­вих прав дитини.

Доходи, одержані від управлінням майном

Доходи, одержані від управлінням майном

Закон надає право батькам використовувати доходи, одержані від управління майном малолітньої дитини, на утримання інших ді­тей та на невідкладні потреби сім’ї.

Адже вирішення невідкладних потреб сім’ї також є дією, спрямованою врешті-решт на задоволення інтересів дитини. До таких невідкладних проблем можна віднести забезпечення належного рівня харчування і лікування для кожного члена сім’ї, придбання житла, обладнання його та інші.

Доходами від використання майна можна вважати дивіденди з акцій, оренд­ну плату за майно (жилі та нежилі приміщення, земельні ділянки, майнові та земельні паї), нараховані відсотки на банківські вклади тощо.

Зазначені повноваження батьків стосуються лише доходів від майна малолітньої дитини – такої, якій не виповнилося 14 ро­ків. Неповнолітня дитина (від 14 до 18 років), відповідно до ст. 32 ЦК самостійно розпоряджається своїми доходами.

Власником аліментів, які сплачуються на утримання дитини, є той з батьків, на ім’я якого вони виплачуються. Проте аліментні платежі мають цільовий характер, що означає, що витрачатися вони мають лише на потреби дитини. До таких потреб слід віднести хар­чування, одяг, лікування, забезпечення побутовими умовами навчан­ня і відпочинку.

Якщо дитині виповнилося 14 років, то вона може брати участь у розпорядженні аліментами, зокрема визначати, яку їх частину і на які потреби використати.

Права батьків та дітей на користування помешканням, яке є власністю когось із них, встановлюється ЦК України.

Спільне управлін­ня майном дитини

Спільне управлін­ня майном дитини

Якщо у малолітньої дитини є майно, батьки управляють ним без спеціального на те повноваження.

При цьому батьки зобов’язані ви­слухати думку дитини щодо способів управління її майном.

При вчиненні одним з батьків правочинів щодо майна малоліт­ньої дитини вважається, що він діє зі згоди другого з батьків.

Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

Батьки розв’язувати питання про управління майном дитини спільно.

Спори, які виникають між батьками щодо управління май­ном дитини, можуть вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Після припинення управління батьки зобов’язані повернути ди­тині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.

Неналежне виконання батьками своїх обов’язків щодо управлін­ня майном дитини є підставою для покладення на них обов’язку від­шкодувати завдану їй матеріальну шкоду (ст. 177 СК України). Крім того, дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати на виховання та утримання ін­ших дітей та на невідкладні потреби сім’ї (ст. 178 СК України).

Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого майна відповідно до ЦК України.

Аліментні правовідносини батьків та дітей

Аліментні правовідносини батьків та дітей

Що стосується розпорядження аліментами, які сплачуються другим з батьків на утримання дитини, то такі положення закріплені у ст. 179 СК України.

Так, аліменти, одержані на дитину, є власніс­тю того з батьків, на ім’я кого вони виплачуються, і мають викорис­товуватися за призначенням.

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.

В той самий час, у разі смерті того з батьків, з ким проживає дитина, аліменти є власністю дитини.

Крім того, неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними.

Що стосується аліментів на дітей, над якими встановлюється опіка, то розпорядження ними здійснює опікун.

Консультація адвоката по сімейним справам при майнових правовідносинах батьків та дітей

Консультація адвоката по сімейним справам при майнових правовідносинах батьків та дітей

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при майнових правовідносинах батьків та дітей, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про майнові правовідносини батьків та дітей на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про майнові правовідносини батьків та дітей! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про майнові правовідносини батьків та дітей, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

З якого віку дитина має право розпоряджатися своїми коштами?
Чи можуть батьки обмінями чи поділити майно, яке належить дитині?
Чи можуть батьки використовувати доходи, одержані від управління майном неповнолітньої дитини, на потреби сім'ї?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Майнові правовідносини батьків та дітей”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Права батьків та дітей;
 2. Види немайнових відносин батьків та дітей;
 3. Виникнення особистих немайнових прав;
 4. Встановлення походження дитини;
 5. Визнання батьківства через суд;
 6. Батьківські обов’язки;
 7. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 8. Позбавлення батьківських прав;
 9. Договори батьків щодо дітей.
Оцените статью
АДВОКАТ
Майнові правовідносини батьків та дітей
Вартість послуг при розлученні
Вартість послуг при розлученні