Права батьків та дітей

Права батьків та дітей

Правовий статус батьків та дітей

Правовий статус батьків та дітей

Як правильно зазначається в літературі, завдяки такому юри­дичному факту, як народження дитини, виникає такий блок сімейних правовідносин, як батьківські правовідносини.

Саме в межах цього виду правовідносин існує дві сторони – батьки та діти як суб’єкти сі­мейного права.

При цьому вирішальним моментом для виникнення правовідносин батьків і дітей є саме народження дитини, а не ре­єстрація шлюбу або інші юридичні факти, оскільки вказані право­відносини не залежать від подружнього статусу батьків дитини.

Подружжя як суб’єкт подружнього правовідношення, й батьки як суб’єкти бать­ківського правовідношення, далеко не завжди співпадають в одних і тих самих особах.

Відповідно до ст. 121 СК України права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідче­ному державним органом ДРАЦС у порядку, визначеному ст. ст. 122 та 125 СК України.

У зв’язку з чим підставою виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини є саме походження дитини від її батьків.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які права та обов'язки батьків і дітей? У чому різниця між неповнолітньою дитиною та малолітньою? У чому полягає особливість правового статусу неповнолітніх батьків?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Права батьків та дітей

Виникнення батьківського правовідношення

При цьому походження дітей від батьків породжує виник­нення батьківського правовідношення.

Тому для набуття жінкою і чоловіком статусу батьків необхідними є два основних критерії:

 • фактичний (біологічний) – народження дитини жінкою і чолові­ком;
 • юридичний – засвідчення походження дитини у державному органі ДРАЦС шляхом реєстрації народження дитини.

В літературі були певні спроби визначення правового статусу батьків.

Батьки – це особи, які через факт кровного споріднення володіють усіма бать­ківськими правами та обов’язками як майнового, так і немайнового характеру стосовно своїх неповнолітніх дітей, а у визначених законом випадках і до неповнолітніх дітей.

Разом з тим, зазначене визначення має певні недоліки, які полягають в тому, що:

 • є пев­ні неточності щодо конкретизації осіб, які можуть бути батьками (лише чоловік і жінка, а не одностатеві пари);
 • кровне споріднення є не фактом, а підставою виникнення сімейних правовідносин (на­родження дитини).

Суб’єкти батьківських правовідносин – це мати і батько, жінка і чоловік, що мають в сімейних правовідносинах одна­кові права та обов’язки. Вказане визначення також містить недоліки, оскільки у ньому поза увагою залишаються підстави ви­никнення і зміст сімейних правовідносин.

У зв’язку з чим слід по­годитися з висловленою в літературі думкою, що під батьками як суб’єктами сімейних правовідносин слід розуміти жінку і чоловіка, які народили дитину/дітей та наділені щодо неї/них законом особис­тими немайновими та майновими правами та обов’язками.

Особливості батьків як суб'єктів сімейних правовідносин

Особливості батьків як суб’єктів сімейних правовідносин

У зв’язку з цим можна визначити особливості батьків як суб’єктів сімейних правовідносин, які полягають у наступному:

 • батьками можуть бути лише жінка і чоловік, від яких походить дитина;
 • для виникнення зазначених вище правовідносин необ­хідною є фізіологічна здатність жінки та чоловіка зачати дитину та здатність жінки її виносити й народити.

При цьому наявність укладе­ного шлюбу між батьками дитини не є обов’язковим.

Крім того, слід зауважити, що батьки дитини:

 •  повинні досягти статевої зрілості (тобто, здатності до дітонародження);
 •  повинні досягти соціаль­ної зрілості (тобто, усвідомлювати наслідки їх статевого співжиття та готовності стати батьками та покласти на себе відповідні права та обов’язки);
 •  виникнення в особи батьківських прав і обов’язків щодо дитини може бути як добровільним, так і примусовим (напри­клад, визнання батьківства в судовому порядку);
 •  кожен із батьків виступає у сімейних правовідносинах як самостійний суб’єкт пра­ва, який наділяється такими ж правами й несе такі ж обов’язки, як і інший з батьків, адже у сімейному законодавстві України визна­чений принцип рівності прав батька і матері щодо дитини (ст. 141 СК України);
 • припинення правовідносин батьків і дітей можливе лише із настанням такого юридичного факту, як смерть;
 •  батьки наділяються стосовно дітей комплексом особистих немайнових та майнових прав та обов’язків (Розділ З СК України).

Права неповнолітніх батьків

Права неповнолітніх батьків

Особливим правовим статусом володіють такі суб’єкти сімейних правовідносин, як неповнолітні батьки.

Прирівнюючи їх у правах та обов’язків до повнолітніх батьків, закон наділяє їх додатковими правовими гарантіями:

 •  правом на безоплатну правову допомогу в суді (ст. 156 СК України);
 •  обмеженнями у застосуванні інсти­туту позбавлення батьківських прав (ч. 2 ст. 164 СК України);
 •  на­буття неповнолітньою особою, яка записана матір’ю або батьком дитини, повного обсягу дієздатності у цивільних правовідносинах (ст. 35 СК України).

Іншою стороною правовідносин батьків і дітей є дитина, яка виступає повноправним суб’єктом сімейного права.

Відповідно до ст. 6 СК України правовий статус дитини має особа до досягнен­ня нею повноліття.

Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років, а неповнолітньою – у віці від 14 до 18 років.

Визначення правого стату­су дитини

Визначення правого стату­су дитини

Слід за­значити, що чинний СК України чітко розмежовує поняття «дитина» і «повнолітні син чи дочка», адже повнолітні син, дочка зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними та потребують матеріаль­ної допомоги (глава 17 СК України).

Інші нормативно-правові акти також визначають дитину через досягнення особою 18 років (зокре­ма, Закони України «Про громадянство України»; «Про охорону ди­тинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).

Як правило зазначається в літературі, під поняттям дитини слід розуміти фізичну особу з моменту народження до 18 років (повно­ліття), яка законом наділена сімейними особистими немайновими та майновими правами.

Слід зазначити, що в контексті визначення правого стату­су дитини інтерес представляють саме ті права дитини, які реалі­зуються в рамках правовідносин батьків і дітей.

У зв’язку з цим важливо розуміти багатогранний характер різних за сутністю і призначенням суб’єктивних прав і визначати осо­бливе місце тим, що слугують вихованню підростаючого покоління.

Завдяки їх здійсненню вирішуються проблеми формування повно­цінної особистості майбутнього громадянина.

Відповідно до п. 1 ст. 18 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року держави-учасниці докладають усіх можливих зусиль для того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однако­вої відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини.

Батьки або у від­повідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання та розвиток дитини.

Конвенція про права ди­тини

Конвенція про права ди­тини

П. 2 ст. 18 Конвенції про права ди­тини гарантує з боку держав-учасниць Конвенції сприяння батькам і законним опікунам у виконанні ними своїх обов’язків по вихованню дітей та забезпечення розвитку мереж дитячих установ.

Закріплені в Конвенції про права дитини права знаходять своє відображення і в національному законодавстві (Конституція України, ЦК України, СК України, Закони України «Про громадянство України»; «Про охо­рону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» тощо).

Таким чином, щодо суб’єктів батьківських правовідносин слід визначити, що блок вказаних відносин виникає у зв’язку з наро­дженням дитини та в рамках цього виду правовідносин існує дві сторони – батьки і діти як суб’єкти сімейного права.

Консультація адвоката по сімейним справам про права батьків та дітей

Консультація адвоката по сімейним справам про права батьків та дітей

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи про права батьків та дітей, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про права батьків та дітей на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про права батьків та дітей! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про права батьків та дітей, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Часті запитання сімейному адвокату про права батьків та дітей

Часті запитання сімейному адвокату про права батьків та дітей

У чому різниця між неповнолітньою дитиною та малолітньою?
У чому полягає особливість правового статусу неповнолітніх батьків?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Права батьків та дітей”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Види немайнових відносин батьків та дітей;
 2. Виникнення особистих немайнових прав;
 3. Встановлення походження дитини;
 4. Визнання батьківства через суд;
 5. Батьківські обов’язки;
 6. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 7. Позбавлення батьківських прав;
 8. Майнові правовідносини батьків та дітей;
 9. Договори батьків щодо дітей.

Оцените статью
АДВОКАТ
Права батьків та дітей
Зміст заповіту померлого між спадкоємцями
Зміст заповіту померлого між спадкоємцями