Підвідомчість і підсудність сімейних спорів

Підвідомчість і підсудність сімейних спорів

Підвідомчість і підсудність сімейних спорів

Сімейний спір юридичного характеру може розглядатися ор­ганами опіки та піклування та судом, тому сімейно-правові спра­ви підвідомчі двом видам юрисдикційних органів.

Окремі питання сімейно-правового характеру вирішуються також органами РАЦС.

При цьому частина сімейно-правових спорів віднесена законом до виключної компетенції судів (наприклад, спори щодо батьків­ства – ст.ст. 128, 129 СК, справи про позбавлення батьківських прав – ст. 165 СК, про поновлення у батьківських правах – ст. 169 СК, про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав – ст. 170 СК тощо).

Інші – мають альтернативну підвідомчість, тоб­то заінтересована особа має право на власний розсуд обирати, куди їй звертатися за вирішенням сімейно-правового спору – до суду чи органу опіки та піклування (наприклад, спори між матір’ю та бать­ком щодо місця проживання малолітньої дитини – ст. 161 СК, спори щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї – ст.ст. 158, 159 СК тощо).

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Хто займається веденням справ та стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько­го піклування? В якому випадку позови про розірвання шлюбу пред’являються за міс­цем проживання позивача?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Забезпечення соціального за­хисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван­ня

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону від 13 січня 2005 р. № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального за­хисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван­ня» органами опіки та піклування є державні адміністрації райо­нів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 цього ж Закону безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько­го піклування, покладаються на служби у справах дітей.

Вказані питання також врегульовані Законами України: від 24.01.1995 року № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні уста­нови для дітей», від13.01.2005 року № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та ді­тей, позбавлених батьківського піклування», постановами Кабінету Міністрів України: від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 08.10.2008 року № 905 «Про затвердження Порядку проваджен­ня діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

Повноваженя органу опіки та піклування

Органи опіки та піклування не лише самі уповноважені розгля­дати сімейно-правові спори, а й беруть участь у розгляді сімейних справ судами.

В деяких випадках вони уповноважені ініціювати судовий розгляд справи (наприклад, справи про позбавлення бать­ківських прав – ст. 165 СК), в інших – вступають або залучаються судом у судовий процес для дачі висновку у справі.

В такому випадку орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержа­них у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, ін­ших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихо­ванні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дити­ни (ч. 5, 6 ст. 19 СК).

Судовий розгляд спорів щодо учас­ті батьків у вихованні дитини

Відповідно до ч. 4 ст. 19 СК при розгляді судом спорів щодо учас­ті одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, ви­знання дитини такою, що втратила право користування житловим при­міщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішен­ня суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та пі­клування, представленого належною юридичною особою.

Згідно п. 29 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ», рішення державних адмі­ністрацій районів, районних державних адміністрацій у місті Києві та Севастополі, виконавчих комітетів районних у містах, сільських, селищних рад про встановлення опіки та піклування над дітьми стосується відносин, що регулюються цивільним (глава 6 ЦК) та сімейним (глава 19 СК) законодавством, і не належать до сфери публічно-правових відносин.

Тому вимоги заінтересованих осіб про визнання таких рішень незаконними або визнання незаконними дій чи бездіяльності є спорами про захист прав і інтересів і розгляда­ються в порядку цивільного судочинства (юрисдикція).

Сімейні спори

Досить поширеними у практиці судів є сімейні спори.

За даними судової статистики у 2017 році в місцевих та апеляційних судах зна­ходилось на розгляді майже 3,9 млн. справ і матеріалів.

Майже тре­тина справ, що надійшли до судів першої інстанції, це справи та мате­ріали цивільного судочинства.

З них більше 200 тис. справ – спори, що виникають із сімейних правовідносин.

Сімейно-правові спори не можуть бути передані на розгляд третейського суду крім спорів, що виникають із шлюбних контрак­тів (договорів) (п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України від 11.05.2004 року № 1701-IV «Про третейські суди»).

На сімейні справи поширюється правило загальної територі­альної підсудності.

Зокрема, за правилами загальної територіаль­ної підсудності розглядаються і справи за позовами про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без гро­мадянства, один з яких проживає в Україні (п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»).

Значна кількість сімейних спорів, які розглядаються судами за правилами альтернативної територіальної підсудності, позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення спла­ти аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим міс­цем проживання чи перебування позивача.

Розірвання шлюбу

Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим міс­цем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.

За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них; позови до відповідача, місце реє­страції проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи по­стійного його заняття (роботи).

Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами, а також справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України, визначається суддею Верховного Суду одноособово.

Якщо спір виникає з приводу нерухомого майна, то він розгля­дається за правилами виключної територіальної підсудності, тобто за місцезнаходженням майна або основної його частини.

В чинному законодавстві закріплено та підтримуються на рівні судової практики принципи збереження сім’ї та пріоритету сімейно­го виховання дитини.

При розгляді справ, що виникають з сімейних правовідносин, має бути забезпечено пріоритет інтересів дитини пе­ред інтересами інших членів сім’ї.

Згідно з положеннями ст. 171 Сімейного кодексу України думка дитини має бути врахована при вирішенні питань, що стосуються її життя.

Нормами ст. 218 СК спеціально встановлено положення щодо згоди дитини на усиновлення (Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновлен­ням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми: Узагальнення Верховного Суду України від 11.12.2008 року).

Консультація адвоката по сімейним справам про підвідомчість і підсудність сімейних спорів

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи про підвідомчість і підсудність сімейних спорів, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про підвідомчість і підсудність сімейних спорів на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про підвідомчість і підсудність сімейних спорів! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про підвідомчість і підсудність сімейних спорів, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Хто займається веденням справ та стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько­го піклування?
В якому випадку позови про розірвання шлюбу пред’являються за міс­цем проживання позивача?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Підвідомчість і підсудність сімейних спорів”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини;
 2. Відмова від прийняття спадщини;
 3. Спадкова трансмісія та спадкування;
 4. Відумерлість спадщини;
 5. Поділ та перерозподіл спадщини;
 6. Відповідальність за боргами спадкодавця;
 7. Охорона та управління спадщиною;
 8. Оформлення спадкових прав;
 9. Спадковий договір;
 10. Сторони спадкового договору.
Оцените статью
АДВОКАТ
Підвідомчість і підсудність сімейних спорів
Свідоцтво про розлучення на підставі рішення суду
Свідоцтво про розлучення на підставі рішення суду