Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав

Позбавлення та поновлення батьківських прав

Позбавлення та поновлення батьківських прав

Здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків має ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам ди­тини.

Відмова батьків від дитини є неправомірною і є такою, що су­перечить моральним засадам суспільства.

Ухилення батьків від ви­конання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Позбавлення батьківських прав – один із найважливіших за сво­їми правовими наслідками інститут, що закріплений в СК України.

Позбавлення батьківських прав – це позбавлення власне прав та обов’язків щодо дитини.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як позбавити батьківських прав? Які наслідки позбавлення батьківських прав? Як скласти позов про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Умови для позбавлення батьківських прав

Умови для позбавлення батьківських прав

Батьки, які не виконують своїх обов’язків щодо своїх дітей, можуть бути позбавлені батьківських прав.

Такий захід є крайнім і випадки, за яких він застосовується, є вичерпними.

Так стаття 164 СК України встановлює, що мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • не забрали дитину з пологового будинку або іншого лікуваль­ного закладу без поважної причини та протягом шести місяців не ви­являли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання ди­тини.

Такі ухилення мають бути умисні і батьки повинні розуміти наслідки своєї поведінки.

Дана протиправна поведінка полягає у наступному:

 • не піклування про фізичний та духовний розвиток дитини, підготовку до самостійного життя;
 • незабезпечення необхідним харчуванням, медичним доглядом;
 • ухилення від спілкування з дитиною;
 • ненадання дитині доступу до культурних та духовних цінностей;
 • відсутність умов для отримання нею освіти тощо;
 • жорстоко поводяться з дитиною.

Жорстоке поводження з дитиною

Жорстоке поводження з дитиною

Жорстоке поводження по­лягає у фізичному або психологічному насильстві, застосуванні недопустимих методів виховання, приниження людської гідності і включає такі обставини:

 • побої, побиття неповнолітнього, заподіян­ня йому фізичних страждань, болю у будь-який спосіб;
 • пригнічення волі, погрози, навіювання почуття страху;
 • замах на статеву недотор­канність дітей тощо;

Алкогольна чи наркотична залежність батьків дитини

Алкогольна чи наркотична залежність батьків дитини

Якщо батьки дитини є хронічними алкоголіками або наркоманами, то ця під­става є однією з найнебезпечніших, адже саме у стані алкогольно­го сп’яніння чи під впливом наркотичних речовин особа не здатна усвідомлювати та керувати своїми діями й саме за таких обставин можна завдати найбільшої шкоди дитині.

Крім того, як правило, при позбавленні батьківських прав дана підстава застосовується у су­купності з іншими через наведені вище обставини.

При цьому хро­нічний алкоголізм чи наркоманія батьків мають бути підтвердженні відповідними медичними довідками.

Експлуатація дитини

Експлуатація дитини

Якщо батьки вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушу­ють її до жебракування та бродяжництва, то в такому випадку мається на увазі, що батьки змушують дитину вчиняти злочин, внаслідок чого вчиняють про­типравне діяння щодо своєї дитини та зловживають батьківськими правами щодо дитини.

Кримінальні злочини батьків щодо дитини

Кримінальні злочини батьків щодо дитини

Якщо батьки засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини, то під таким кримінальним правопорушенням треба розуміти тяжкі зло­чини, а саме:

 • замах на вбивство дитини;
 • прагненя довести її до са­могубства;
 • тяжкі тілесні ушкодження;
 • побої, катування;
 • зараження венеричною хворобою;
 • залишення малолітньої дитини у небезпеч­ному, загрозливому для її життя стані тощо.

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або декого з них.

Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьків­ських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я або навчальний за­клад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Правові наслідки позбавлення батьківських прав

Правові наслідки позбавлення батьківських прав

СК України (ст. 166) встановлює правові наслідки позбавлення батьківських прав, які виражаються в тому, що особа, позбавлена батьківських прав:

 • втрачає особисті, немайнові права, щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;
 • перестає бути законним представником дитини;
 • втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 • не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником.
 • не може одержати в майбутньому тих майнових прав пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування).
 • втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Однак при цьому особа, позбавлена батьківських прав, не звіль­няється від обов’язку щодо утримання дитини.

Одночасно з позбав­ленням батьківських прав суд може стягнути аліменти для дитини на вимогу позивача або за власною ініціативою.

Якщо дитина проживала з тим з батьків, хто позбавлений бать­ківських прав, суд розв’язувати питання про можливість їхнього подаль­шого проживання в одному помешканні.

Суд може постановити рі­шення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з помешкання, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше помешкання, у яке може поселитися, або рішення про примусовий поділ помешкання чи його примусо­вий обмін.

Передача дитини другому з батьків

Передача дитини другому з батьків

Дитина за бажанням другого з батьків може бути передана йому.

Якщо дитина не може бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід дитини, повнолітні брати та сестри, інші родичі.

Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові або іншим родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органові опіки та піклування.

Дитина, яка була передана родичам, мачусі, вітчиму, органові опіки та піклування, зберігає право на проживання у помешканні, у якому вона проживала, і може у будь-який час повернутися до ньо­го.

Порядок відібрання і передання дитини встановлюється законом (ст. 170 СК України).

Позбавлення батьківських прав не є обмежене терміном і не є безповоротним.

Це означає, що воно має безстроковий характер.

Поновлення батьківських прав

Поновлення батьківських прав

Закон надає можливість матері, батькові, позбавлених батьківських прав звернутись до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

Такий крок був зроблений насамперед заради дитини, яка у да­ній ситуації страждає найбільше, адже повноцінну сім’ю та рідних батьків замінити доволі складно.

Право на поновлення батьківських прав спонукає батьків до самовдосконалення та дає можливість пе­реглянути і виправити своє відношення до дитини, спонукає батьків вилікуватись від алкоголізму та наркотичної залежності, влашту­ватись на пристойну роботу, докорінно змінити свій недостойний спосіб життя.

Для того, щоб особу поновили у батьківських правах необхідно довести, що поведінка і стан здоров’я, які стали причи­ною позбавлення батьківських прав, виправлені та не повторяться, а інших підстав позбавлення батьківських прав немає і їх виникнення не передбачається.

Якщо настають передбачені законом підстави, то батьківські пра­ва матері та батька (або одного з них) можуть бути поновлені в поряд­ку, визначеному ст. 169 СК України.

Батьки вправі спільно подавати заяву про поновлення одного з них у батьківських правах, якщо той, хто був їх позбавлений, істотно змінив свою поведінку у сім’ї.

Позов про поновлення батьківських прав

Позов про поновлення батьківських прав

Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

Позов про поновлення батьківських прав подається до того, хто ви­ступав позивачем при позбавленні батька (матері) батьківських прав, (інший з батьків, органи опіки й піклування та ін. особи передбачені ст. 165 СК України) або до відповідної установи, якщо дитина пере­дана туди на виховання.

Якщо ж дитина досить довгий час перебувала без батьківської опіки, то органи опіки та піклування могли, виконуючи покладені на них функції, передати дитину для усиновлення іншій сім’ї.

Підстави для відмови у задоволенні позову

Підстави для відмови у задоволенні позову

Тому, поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була уси­новлена і таке усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, адже це порушуватиме не лише інтереси дитини, яка уже пе­редана на виховання іншим особам, а й права усиновителів дитини.

Іншою підставою у відмові задоволення позову про поновлення батьківських прав є досягнення дитиною повноліття на час розгляду справи судом.

При цьому під повноліттям мається на увазі саме до­сягнення 18 років, а не набуття чи надання дитині повної цивільної дієздатності на підставі статей 34, 35 ЦК України.

Досягнути повно­ліття особа повинна до дня винесення судом рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 169 СК України на суд покладається обов’язок по перевірці того, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав.

Для цього суд має залучати до про­цесу родичів, органи опіки та піклування, органи внутрішніх справ, свідків нової поведінки позивача з місця проживання, місця роботи та інших осіб, свідчення яких вважатиме необхідними для повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи.

Рішення про поновлення батьківських прав

Рішення про поновлення батьківських прав

Судове рішення з пи­тання поновлення батьківських прав повинно прийматись виходячи із принципу дотримання і задоволення інтересів дитини.

При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одно­го з батьків суд обов’язково бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина та самої дитини.

В разі негатив­ного відношення зазначених осіб до батька чи матері, які позбавлені батьківських прав та доведення того факту, що поновлення батьків­ських прав не відповідає інтересам дитини суд відмовляє у задово­ленні позову.

Якщо все ж таки суд визнав за можливе поновити особу у її бать­ківських правах, то рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

При поновленні в батьківських правах на підставі рішення суду, що набрало чинності, в актовому записі про народження ро­биться відповідна відмітка.

Вчинений запис засвідчується печаткою і підписом посадової особи.

Відповідно до ч. 7 ст. 169 СК України у разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу од­ного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.

Це дає можливість батькові, матері переоцінити свою поведінку та вжити заходів для її поліпшення.

Консультація адвоката по сімейним справам при позбавленні батьківських прав

Консультація адвоката по сімейним справам при позбавленні батьківських прав

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при позбавленні батьківських прав, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про позбавлення батьківських прав на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про позбавлення батьківських прав! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про позбавлення батьківських прав, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Які є умови для поновлення батьківських прав?
В якому випадку неможливе поновлення батьківських прав?
Чи може ненадання дитині можливості навчатися розцінюватися як підстава для позбавлення батьківських прав?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Позбавлення батьківських прав”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Права батьків та дітей;
 2. Види немайнових відносин батьків та дітей;
 3. Виникнення особистих немайнових прав;
 4. Встановлення походження дитини;
 5. Визнання батьківства через суд;
 6. Батьківські обов’язки;
 7. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 8. Майнові правовідносини батьків та дітей;
 9. Договори батьків щодо дітей.
Оцените статью
АДВОКАТ
Позбавлення батьківських прав
Спадкування за заповітом. Зміст заповіту
Спадкування за заповітом. Зміст заповіту