Умови та перешкоди укладання шлюбу

Умови та перешкоди укладання шлюбу

Умови та перешкоди укладання шлюбу

Умови та перешкоди укладання шлюбу

Дійсність шлюбу передбачає дотримання певних умов укла­дення шлюбу, тобто передбачених законом обставин, які пови­нні обов’язково мати місце при укладенні шлюбу та за відсутності яких шлюб може визнаватися недійсним.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які основні умови існують для укладення шлюбу? Які існують перешкоди для укладення шлюбу? Чи можуть одружитися усиновлювач з усиновленою ним дитиною?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Основні умови для укладання шлюбу

Основні умови для укладання шлюбу

До таких умов відносять­ся:

 • добровільність укладення шлюбу;
 • досягнення сторонами шлюбного віку (ст. 24 СК України).

Відповідно до ст. 24 СК шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, у зв’язку з чим примушення жінки та чоловіка до шлю­бу не допускається, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 51 Конституції України, згідно якої шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки.

Для досягнення такої згоди необхідно, щоб у зазначених осіб був намір створити сім’ю й набути прав та обов’язків подружжя, відсутність якого хоча б в одного подружжя є підставою для визна­ння шлюбу недійсним згідно з вимогами ст. 40 СК України.

Коли шлюб вважається недійсним

Коли шлюб вважається недійсним

Згода особи не вважається вільною, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в ре­зультаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керуватися ними, або якщо шлюб було зареєстровано в ре­зультаті фізичного чи психічного насильства.

Укладення шлюбу під примусом має місце тоді, коли згода на укладення була виражена однією із сторін під впливом фізично­го та психологічного насильства чи під загрозою його застосуван­ня.

При цьому, примушення до одруження може виходити від одно­го з майбутнього подружжя чи від третіх осіб, що діють в його чи у своїх власних інтересах.

Воля осіб, що укладають шлюб, повинна виражатися вільно, незалежно та особисто.

Діяти вільно може лише дієздатна особа, тобто яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

У зв’язку з цим реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недіє­здатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, визнається не­дійсним (статті 38-40 СК).

Стаття 22 СК встановлює шлюбний вік для осіб, які беруть шлюб, який встановлюється і для чоловіка, і для жінки у вісімнад­цять років, хоча є випадки, коли шлюб може бути укладений раніше цього строку.

Крім умов, наявність яких необхідна для укладення шлюбу, в за­конодавстві також визначаються обставини, які повинні бути відсут­ні, тому що їх наявність перешкоджає укладенню шлюбу.

Перешкоди до укладанню шлюбу наведені у статтях 25, 26 і 30 СК України (тоб­то, негативні умови, що перешкоджають укладенню шлюбу).

Перешкоди для укладання шлюбу

Перешкоди для укладання шлюбу

До таких умов, що перешкоджають укладенню шлюбу, відносяться:

 1. Перебування хоча б однієї зі сторін в іншому зареєстрова­ному шлюбі. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному зареєстрованому у відповідних органах шлюбі, а право на повторний шлюб виникає в кожного з них лише після припинен­ня попереднього шлюбу (ст. 25 СК України). Дана заборона відпо­відає принципу моногамії та належить до абсолютної заборони, тобто ні за яких умов цей шлюб не може бути дійсним. Слід зазначити, що сучасне сімейне законодавство не містить заборони на вступ до на­ступного шлюбу за чисельністю його попередніх укладень;
 2. Знаходження жінки та чоловіка між собою у родинних зв’язках прямої та в деяких випадках побічної (бокової) лінії споріднення та відносинах, що прирівнюються до родинних. Так, відповідно до ст. 26 СК України не допускається укладення шлюбу: між родичами прямої лінії споріднення, між рідними (повнорідними та неповнорідними) бра­тами та сестрами, між двоюрідними братами та сестрами, між рідними тіткою, дядьком і племінником, племінницею, між усиновлювачем і усиновленим, між дітьми, що були усиновлені усиновлювачем.

Відносна та абсолютна заборона укладення шлюбу

Відносна та абсолютна заборона укладення шлюбу

Заборону реєстрації шлюбів у цих випадках можна поділити на заборону абсолютну і заборону відносну.

Заборона абсолют­на характерна для шлюбів між родичами прямої лінії споріднення. Родичами прямої лінії споріднення визнаються особи, які походять один від одного — батьки й діти, онуки та баба, дід тощо.

Абсолютною є також і заборона шлюбів між деякими з родичів побічної лінії спо­ріднення, тобто тими, хто має спільного предка, а саме заборона шлюбів між рідними (повнорідними та неповнорідними) братами й сестрами.

До побічної лінії споріднення відносять також і двоюрід­них братів і сестер, тіток і дядьків тощо.

Закон забороняє укладення шлюбів між двоюрідними брата­ми та сестрами; між рідними тіткою, дядьком і племінником, пле­мінницею, але ця заборона відносна.

Заборона укладення шлюбів між родичами прямої й побічної лінії споріднення має як соціально-етичні, так і фізіологічні передумови.

Закон забороняє укладення шлюбів між усиновлювачем і уси­новленим та між дітьми, що були усиновлені усиновлювачем.

Ця за­борона пов’язується з тим, що між ними виникають відносини, що прирівнюються до відносин між батьками та народженою ними ди­тиною.

Винятки з правила

Винятки з правила

Тим часом з цього правила існує виняток. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, що були усиновлені ним (ч. 4 ст. 26 СК України).

У випадку скасування уси­новлення допускається укладення шлюбу між усиновлювачем і уси­новленою ним дитиною (п. 5 ст. 26 СК).

Визнання особи недієздатною або тяжко хворою

Визнання особи недієздатною або тяжко хворою

Згідно з п. З ст. 39 СК України фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ст. 39 ЦК України).

Дана заборона належить до абсолютної.

Згода – обов’язкова умова одру­ження, а особа, визнана недієздатною, не усвідомлює значення своїх дій, а отже, і не може усвідомлювати наслідки даної згоди на одру­ження.

Крім цього, шлюб, укладений з психічно хворою людиною, являє небезпеку для дітей, які можуть народитися в цьому шлюбі, отримавши у спадок психічну хворобу.

Тяжка хвороба, або хвороба, небезпечна для другого з по­дружжя і (або) їхніх нащадків — це відносна обставина припинення шлюбу, адже приховання тяжкої хвороби, а також хвороби небезпеч­ної для іншого з подружжя або їх нащадків може бути підставою для визнання шлюбу недійсним (тобто, якщо на визнанні шлюбу буде наполягати інший з подружжя).

Консультація адвоката по сімейним справам при умовах та перешкодах укладання шлюбу

Консультація адвоката по сімейним справам при умовах та перешкодах укладання шлюбу

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при умовах та перешкодах укладання шлюбу, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про умови та перешкоди укладання шлюбу на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про умови та перешкоди укладання шлюбу! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про умови та перешкоди укладання шлюбу, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Які основні умови існують для укладення шлюбу?
Чи можуть одружитися усиновлювач з усиновленою ним дитиною?
Які існують перешкоди для укладення шлюбу?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Умови та перешкоди укладання шлюбу”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Сімейно-правова відповідальність;
 2. Органи опіки та піклування у сімейних відносинах;
 3. Адвокат в сімейних правовідносинах;
 4. Здійснення сімейних прав;
 5. Виконання сімейних обов’язків;
 6. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 7. Адвокат при визнанні шлюбу недійсним;
 8. Визнання шлюбу неукладеним;
 9. Розлучення через РАЦС: процедура розірвання шлюбу;
 10. Розлучення через суд.
Оцените статью
АДВОКАТ
Умови та перешкоди укладання шлюбу
Здійснення сімейних прав
Здійснення сімейних прав