Адвокат при визнанні шлюбу недійсним

Адвокат при визнанні шлюбу недійсним

Адвокат при визнанні шлюбу недійсним

Адвокат при визнанні шлюбу недійсним

Адвокат при визнанні шлюбу недійсним

Адвокат обов’язково має повідомити клієнту про особливості визнання шлюбу недійним та правові наслідки, які у зв’язку з цим настають.

Так, недійсним визнається шлюб, що укладений при від­сутності хоча б однієї з передбачених в законі умов для його укла­дення або при наявності хоча б однієї з перешкод для його укла­дення, що закріплюється в СК України.

Таким чином, недійсність шлюбу пов’язується з порушенням умов укладення шлюбу і не по­роджує прав та обов’язків подружжя.

У зв’язку з цим визнання шлюбу недійсним означає припинен­ня звичайних правових взаємовідносин, які законом допускаються тільки для дійсного шлюбу.

Характер взаємовідносин між сторона­ми за таким шлюбом в принципі не має ніякого значення.

При цьо­му глибока прив’язаність подружжя одне до одного не перешкоджає задоволенню позову про визнання шлюбу недійсним.

Підставами недійсності шлюбу є порушення вимог, встановле­них статтями 22, 24 – 26 СК України: укладення шлюбу з порушен­ня вимог закону щодо шлюбного віку (ст. 22), добровільної згоди на вступ у нього, його реєстрації з особою, визнаною недієздатною, або з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними (ст. 24), додержання принципу одношлюбності (ст. 25), осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою (ст. 26).

При цьому слід зазначити, що ст. 38 СК не передба­чає в якості однієї з підстав визнання шлюбу недійсним прихован­ня одним з подружжя тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної для другої з них, їх нащадків, хоча така підстава передбачена ч. 5 ст. 30 СК України.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Що таке фіктивний шлюб? Чи повинна дружина повернути аліменти, які сплачував їй чоловік, у разі визнання їх шлюбу недійсним? Чи спадкує дружина за своїм чоловіком, якщо їх шлюб було визнано недійним?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Підстави для визнання шлюбу недійсним

Підстави для визнання шлюбу недійсним

Стаття 38 СК України містить вичерпний перелік обставин, які слугують підставами для визнання шлюбу недійсним, до яких на­лежать:

 • порушення умов укладення шлюбу (ст. ст. 22, 24 – 26 СК);
 • наявність при укладенні шлюбу обставин, що перешкоджають його реєстрації;
 • реєстрація фіктивного шлюбу.

При цьому, у залежності від того, які вимоги закону були порушені при укладенні шлюбу, останні поділяються на:

 • абсолютно недійсні (ст. 39);
 • шлюби, які ви­знаються недійсними за рішенням суду (ст. 40).

Можливість визнання шлюбу недійсним обмежена лише ви­падками найбільш серйозних відступів від закону.

Недійсним може бути визнано шлюб, коли порушені норми, які закріплюють принци­пи шлюбу (моногамії, свободи, добровільності), що встановлюють певні вимоги до особи, яка вступає в шлюб (дієздатність).

Однак, при порушенні правил реєстрації шлюбу, процедури і порядку реє­страції шлюбу, але дотриманні в цілому встановленої форми шлюбу, він не може бути визнаний недійсним.

Відповідно до ст. 39 СК України за наявності яких обставин шлюб визнається недійним, незважаючи на ст. 37 СК України, з якою пов’язується дійсність шлюбу.

Слід зазначити, що за СК України шлюб може бути визнано недійним двома шляхами:

 • в органах РАЦС;
 • в суді.

Аналізуючи зміст статей 37, 39 – 41 СК України, можна дійти висновку щодо наявності у СК України трьох видів підстав визнання шлюбу недійсним:

 • вчинення сторонами під час укладення шлюбу істотних порушень умов вступу у шлюб, внаслідок чого він визна­ється недійсним і без рішення суду;
 • визнання шлюбу недійсним за рішенням суду (ст. 40);
 • можливість визнання шлюбу недійсним за рішенням суду (ст. 41).

Стаття 39 СК України передбачає поняття та порядок визнання шлюбу абсолютно недійсним, тобто, шлюбу, який укладений всупе­реч встановленим законом перешкодам до їх укладення.

Визначення абсолют­но недійсних шлюбів

Визначення абсолют­но недійсних шлюбів

До абсолют­но недійсних шлюбів належить шлюб:

 • зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;
 • за­реєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою;
 • зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною.

Орган РАЦС за заявою заінтересованої особи анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особою:

 • яка одночасно пере­буває в іншому зареєстрованому шлюбі;
 • яка є родичем прямої лінії споріднення, або є рідним братом чи сестрою;
 • яка визнана недієздатною.

Анулювання актового запису про шлюб

Анулювання актового запису про шлюб

Анулювання актового запису відбувається органами РАЦС на підставі заяви заінтересованої особи (ст. 42 С-К України) з надан­ням відповідних доказів порушення цим шлюбом однією з указаних засад сімейного права.

Доказами для анулювання актового запису про шлюб мають бути: свідоцтво про шлюб (перебування у попе­редньому шлюбі та реєстрація нового шлюбу), свідоцтво про на­родження та інші документи, що свідчать про близьке споріднення дружини та чоловіка, рішення суду про визнання особи недієздат­ною або встановлення близьких родинних відносин, з якими за спо­рідненням не допускається реєстрація шлюбу.

У випадку, коли шлюб зареєстровано з особою, яка вже пере­буває у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до ану­лювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.

Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб, тобто, осіб, які одночасно пере­бувають в іншому зареєстрованому шлюб; які є родичами прямої лі­нії споріднення, або є рідними братами та сестрами; або які визнані недієздатними у встановленому законом порядку.

При цьому актовий запис про шлюб анулюється незалежно від розірвання цього шлюбу.

Укладення шлюбу під примусом

Укладення шлюбу під примусом

Відповідно до ст. 40 СК України шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жін­ки або чоловіка.

Згода особи не вважається вільною, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, пе­ребувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керуватися ними, або якщо шлюб було зареєстровано в ре­зультаті фізичного чи психічного насильства.

Укладення шлюбу під примусом має місце тоді, коли згода на укладення була виражена однією із сторін під впливом фізично­го та психологічного насильства чи під загрозою його застосуван­ня.

При цьому, примушення до одруження може виходити від одно­го з майбутнього подружжя чи від третіх осіб, що діють в його чи в своїх власних інтересах.

Введення в оману при укладанні шлюбу

Введення в оману при укладанні шлюбу

Обман – це навмисне введення в оману особи, що одружується.

В якості прикладу може бути не лише повідомлення майбутньому чоловіку (дружині) свідомо хибних відомостей, а й свідоме замов­чування деяких фактів, що мають істотне значення при укладенні шлюбу.

Омана – це помилкове уявлення особи, що одружується щодо певних обставин укладення шлюбу.

При цьому омана може сфор­муватися під впливом різних причин, які не завжди залежать від майбутнього чоловіка (дружини) чи дій третіх осіб.

При цьому по­милкове уявлення особи, введеної в оману, може виникати як щодо особистості іншого з подружжя, так і щодо юридичної значущості укладення шлюбу.

Фіктивний шлюб

Фіктивний шлюб

Фіктивним визнають шлюб, укладений без наміру створити сім’ю, причому, це може бути притаманним як для одного з подруж­жя, так і для обох.

Зазвичай метою укладення фіктивного шлюбу є корисливі міркування майбутнього подружжя або одного з них (на­приклад. бажання одержати право на жиле приміщення, отримання певної користі тощо).

При цьому важливо враховувати, що підста­вою віднесення шлюбу до фіктивного є не укладання його з корис­ливих мотивів, а саме відсутність в одного з них чи обох з подружжя наміру створити сім’ю.

При цьому, для визнання шлюбу недійсним достатньо, щоб хоча одна із осіб не бажала укладення шлюбу з на­міром створити сім’ю, хоча є винятки, встановлені ч. З ст. 40 СК.

Визнання шлюбу недійсним

Визнання шлюбу недійсним

Шлюб не визнається недійсним, якщо до моменту розгляду су­дом справи відпали ті обставини, які в силу закону перешкоджали його укладенню (неповнолітній чоловік (дружина) досяг повноліт­тя, помер чоловік (дружина) за попереднім шлюбом або шлюб з ним розірвано, особи, які вступили у фіктивний шлюб, фактично утво­рили сім’ю.

Стаття 41 СК України передбачає можливість визнання шлюбу недійсним за рішенням суду, до яких відносять шлюби, якщо вони були зареєстровані: між усиновлювачем та усиновленою ним дити­ною; між двоюрідними братом та сестрою, між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їх­ніх нащадків; з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.

На відміну від ст. 40 СК України, яка містить імперативну норму про обов’язковість визнання шлюбу недійсним у судовому порядку, ст. 41 встановлює лише можливість, а не обов’язковість цього.

Шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у шлюбі між: усиновлювачем та усиновленою ним дитиною, між двоюрідним братом і сестрою, між тіткою, дядьком та племінником, племінницею, з особою, яка не до­сягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб, або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано права на шлюб.

Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких по­рушені у зв’язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклу­вальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обме­жена (ст. 42 СК України).

Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка не є пере­шкодою для визнання шлюбу недійсним.

Якщо шлюб розірвано за рішенням суду, позов про визнання його недійсним може бути пред’явлено лише після скасування рішення суду про розірвання шлюбу (ст. 43 СК України).

Правові наслідки визнання шлюбу недійсним

Правові наслідки визнання шлюбу недійсним

Шлюб, визнаний судом недійсним, вважається таким з моменту його укладення (ст. 44 СК України).

Цим самим анулюються всі пра­ва і обов’язки, які виникли з моменту реєстрації цього шлюбу.

Загальний правовий наслідок визнання шлюбу недійсним по­лягає в тому, що шлюб вважається таким, що ніколи не існував, а особи, що його уклали, вважаються такими, що раніше не перебува­ли в шлюбі.

Стаття 44 СК України містить у собі положення, відпо­відно до якого недійсний шлюб (ст. 39 СК України), а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виник­нення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов’язків подружися, а також прав та обов’язків, які встановлені для подружися іншими законами України (наприклад, право мати спільне прізвище, право на аліменти, право на частину спільного майна тощо).

У випадку визнання шлюбу недійсним права на успадкуван­ня майна один від одного той з подружжя, хто пережив померлого, не має.

Інші спадкоємці померлого можуть пред’явити позов про визнання шлюбу недійсним або у випадках, передбачених ст. 39 СК України, звернутися до органу РАЦС із заявою про анулювання актового запису про шлюб.

При визнанні судом шлюбу недійсним анулюються всі права і обов’язки, які виникли з моменту реєстрації цього шлюбу.

У зв’язку з цим правові наслідки недійсності шлюбу торкаються як немайнових, так і майнових прав.

Всі питання майнового характеру, які можуть виникнути між особами, що перебувають у шлюбі, визна­ному недійсним, вирішуються на підставі не шлюбно-сімейного, а цивільного законодавства.

Винна непрацездатна та нужденна особа (тобто особа, яка зна­ла або повинна була знати про перешкоди реєстрації шлюбу), яка перебувала у шлюбі, визнаному недійсним, позбавляється права на одержання аліментів від того, з ким вона перебувала у такому шлюбі.

У зв’язку з цим, якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була у недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважа­ється такою, що одержана без достатньої правової підстави, і під­лягає поверненню відповідно до ст. 1212 ЦК України, але не більш як за останні три роки.

Особа, яка поселилася у житлове приміщення іншої особи у зв’язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена.

У випадку визнання шлюбу недійсним, чоловік (дружина) по­збавляється права носити прізвище іншого з подружжя, обране ним при реєстрації шлюбу, оскільки така особа вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави, про що обов’язково зазначається у рішенні суду.

Негативні наслідки недійсності шлюбу застосовуються лише до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і (або) від державного органу РАЦС.

У випадку добросовісності осіб, які перебували у шлюбі, що визнаний недій­сним судом, застосовуються особливі правові наслідки, що перед­бачені ст. 46 СК України.

Визнання шлюбу недійсним тягне за собою недійсність шлюб­ного договору, якщо він був укладений такими особами, оскільки такий договір стає недійсним із моменту його укладення автоматич­но, що пояснюється правовою природою шлюбного договору, який не може існувати без шлюбу.

Закон поряд із загальними (ст. 45 України) встановлює також спеціальні правові наслідки недійсності шлюбу, які застосовуються до особи, яка не знала і не могла знати про наявність перешкод для укладення шлюбу (ст. 46 СК України).

У зв’язку з цим, якщо осо­ба не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право:

 • на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя;
 • на проживання у жит­ловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв’язку з недійсним шлюбом;
 • на аліменти відповідно до закону (статті 75, 84, 86 і 88 СК України);
 • на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу.

Слід зазначити, що недійсність шлюбу не впливає на обсяг вза­ємних прав та обов’язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі (ст. 47 СК України).

Консультація адвоката по сімейним справам при визнанні шлюбу недійсним

Консультація адвоката по сімейним справам при визнанні шлюбу недійсним

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при визнанні шлюбу недійсним, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах в сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про визнання шлюбу недійсним на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про визнання шлюбу недійсним! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про визнання шлюбу недійсним, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Що таке фіктивний шлюб?
Чи спадкує дружина за своїм чоловіком, якщо їх шлюб було визнано недійним?
Чи повинна дружина повернути аліменти, які сплачував їй чоловік, у разі визнання їх шлюбу недійсним?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Адвокат при визнанні шлюбу недійсним”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни в сфері законодавства України і актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Підстави припинення шлюбу;
 2. Поняття припинення шлюбу;
 3. Порядок припинення шлюбу;
 4. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя;
 5. Визнання розірвання шлюбу фіктивним;
 6. Правові наслідки припинення шлюбу;
 7. Адвокат по сімейним справам;
 8. Сімейне законодавство України;
 9. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством;
 10. Позовна давність та інші строки у сімейному праві.
Оцените статью
АДВОКАТ
Адвокат при визнанні шлюбу недійсним
Як швидко оформити розлучення з іноземцем
Як швидко оформити розлучення з іноземцем