Розірвання шлюбного договору

Розірвання шлюбного договору

Відмова від шлюбного договору та його розірвання

Відмова від шлюбного договору та його розірвання

Судова практика, у тому числі щодо розірвання та визнання шлюбних договорів недійсними, свідчить про певні проблеми у сфе­рі правового регулювання укладення шлюбних договорів.

Почнемо з вже згаданого нами поняття «надзвичайно невигідного матері­ального становища».

Так, СКУ передбачив, що шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне мате­ріальне становище.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як розірвати шлюбний договір? Який порядок розірвання шлюбного договору? Які підстави визнання шлюбного договору недійсним?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визнання договору недійсним

Визнання договору недійсним

Положення шлюбного договору, які ставлять од­ного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище, порушують його права та інтереси, на вимогу такої сторони за рі­шенням суду можуть бути визнані недійсними з підстав, встановле­них Цивільним кодексом України (далі – ЦПКУ).

Перш за все, мова йде про загальні вимоги до укладення до­говорів, дотримання яких є необхідним для дійсності будь-якого договору (несуперечність іншим актам цивільного законодавства, інтересам держави й суспільства, його моральним засадам).

Також адвокатам необхідно враховувати, що шлюбний договір може бути визнаний недійсним у тому випадку, якщо він укладений особою під впливом тяжкої для неї обставини та на вкрай невигід­них умовах.

Важкими обставинами можуть бути тяжка хвороба осо­би, членів його сім’ї або родичів, смерть близької людини, загроза втратити житло та інші обставини, для усунення або зменшення яких був укладений шлюбний договір.

Варто зазначити, що у більшості випадків судова практика розглядає наявність «надзвичайно невигідного матеріального ста­новища» в якості порушення саме загальних вимог до укладення договору.

На нашу думку, вказана позиція викликана об’єктивною складністю у встановленні факту укладення шлюбного договору під впливом тяжкої обставини та на вкрай невигідних умовах.

Так, ана­ліз судової практики свідчить, що у більшості випадків ВССУ ска­совує рішення судів першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсними шлюбних договорів внаслідок недоведеності існування надзвичайно невигідного матеріального становища або інших су­перечностей актам законодавства.

Зокрема, ВССУ оцінює шлюбні договори на предмет дотриман­ня балансу прав обох сторін, у тому числі на придбання рухомого й нерухомого майна або на участь у створенні та участі в товариствах.

ВССУ також зазначає, що дотримання такого балансу не порушу­ється, якщо у шлюбному договорі передбачене виключення окремо­го майна зі складу спільного сумісного, оскільки право визначити особливий правовий режим майна прямо передбачене в СКУ.

Приклад врегулюванная справи з шлюбним договором

Приклад врегулюванная справи зі шлюбним договором

Окремо слід звернути увагу на цікаву і прогресивну пра­вову позицію, висловлену в постанові ВСУ від 28.01.2015 р. у справі №6-230 за результатами перегляду ухвали ВССУ від 10.09.2014 р. у справі №6-24071св14.

Фактичні обставини справи полягали в тому, що за положеннями оспорюваного шлюбного дого­вору на нерухоме майно, яке дружина придбала до моменту реєстра­ції шлюбу, був поширений правовий режим спільної сумісної влас­ності.

Також умовами цього договору сторони визнали перебування у фактичних шлюбних відносинах до моменту реєстрації їхнього шлюбу.

Предметом перегляду у справі були питання правомірності домовленості сторін шлюбного договору про правовий режим май­на, придбаного ними до реєстрації шлюбу, та юридичної значимості добровільно визнаного ними спільного проживання однією сім’єю до реєстрації шлюбу і придбання в цей період спільного майна.

Стосовно першого питання ВСУ висловив правову позицію про те, що норма ст. 97 СКУ надає подружжю право визначати в шлюб­ному договорі правовий режим майна, придбаного до або під час шлюбу, проте не містить будь-яких заборон чи обмежень цього права.

Встановивши, що правовідносини сторін і правовий режим спірного майна врегульовані сторонами в шлюбному договорі, суд обґрунтовано, виходячи з принципу свободи договору, застосу­вав до цих правовідносин норми шлюбного договору, а не загальні норми СКУ.

Фактично, вказаною позицією підтверджена концепція «зворотної сили» шлюбного договору, адже навіть через багато ро­ків після укладення шлюбу подружжя може змінити в шлюбному договорі правовий режим майна, набутого одним з них або ними спільно як до, так і після укладення шлюбу.

Також ВСУ зазначив, що у разі виникнення спору про право, наявність або відсутність факту, що має юридичне значення, вста­новлюється судом в порядку позовного провадження при вирішенні спору про право.

Оскільки імперативна норма, яка забороняє вста­новлення факту проживання однією сім’єю за домовленістю сторін, відсутня, то визнання такого факту сторонами в шлюбному договорі є правомірним.

Загалом, ВСУ дійшов висновку, що критеріями правомірнос­ті шлюбного договору є, по-перше, відсутність суперечностей між його змістом і вимогами закону, тобто відповідність договору імпе­ративним нормам та, по-друге, дотримання моральних засад сус­пільства. Оскільки саме з такого розуміння правових норм виходив і ВССУ, то у задоволенні заяви про перегляд справи було відмовлено.

Підстави для визнання шлюбного договору недійсним

Підстави для визнання шлюбного договору недійсним

Підсумовуючи, щодо підстав недійсності шлюбного договору, відповідно до ст.ст. 9, 103 СК України, ст.ст. 203, 215 ЦК України

Адвокатська діяльність при розподілі спільного майна подружжя є недодержання в момент вчинення сторонами або однією зі сторін таких вимог:

 • зміст шлюбного договору не може суперечити чинному зако­нодавству України, а також моральним засадам суспільства;
 • шлюбний договір має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
 • при укладанні договору обов’язковою умовою є вільне во­левиявлення кожної зі сторін, а також відповідати внутрішній волі сторін.

Отже, незважаючи на понад 20- річну історію закріплення інституту шлюбного договору в українському законодавстві, прак­тика їх укладення залишається вкрай незначною.

Саме тому ціка­вою видається судова практика оскарження шлюбних договорів, яка дозволяє визначити вкрай практичні аспекти їх застосування, ризи­ки визнання недійсними тощо.

Загалом, вказана практика засвідчує складність доведення адвокатом в судовому порядку факту того, що шлюбний договір ставить одного з подружжя у надзвичайно неви­гідне матеріальне становище.

При цьому остання судова практика підтверджує правомірність визначення в шлюбному договорі право­вого режиму майна, придбаного до або під час шлюбу, та встанов­лення факту проживання однією сім’єю.

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбного договору

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбного договору

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при розірванні шлюбного договору, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про розірвання шлюбного договору на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про розірвання шлюбного договору! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про розірвання шлюбного договору, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

В якому випадку умови шлюбного договору можуть бути визнані недійсними?
Коли шлюбний договір може бути визнаний недійсним?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Розірвання шлюбного договору”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України й актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Майнові відносини подружжя;
 2. Законний режим майна подружжя;
 3. Договірний режим подружнього майна;
 4. Право на майно у цивільному шлюбі;
 5. Укладання та розірвання шлюбного договору;
 6. Особливості шлюбного договору;
Оцените статью
АДВОКАТ
Розірвання шлюбного договору
Клопотання про перенесення розгляду справи